Lied

Samen in de naam van Jezus --------------------------------------

Samen in de naam van Jezus

Heffen wij een loflied aan,

Want de Geest spreekt alle talen

En doet ons elkaar verstaan.

Samen bidden, samen zoeken

Naar het plan van onze Heer.

Samen zingen en getuigen,

Samen leven tot zijn eer.

Heel de wereld moet het weten

Dat God niet veranderd is.

En zijn liefde als een lichtstraal

Doordringt in de duisternis.

'T Werk van God is niet te keren

Omdat Hij er over waakt,

En de Geest doorbreekt de grenzen

Die door mensen zijn gemaakt.

Prijs de Heer, de weg is open

naar de Vader, naar elkaar.

Jezus Christus, Triomfator,

mijn Verlosser, Middelaar.

Vader, met geheven handen

breng ik U mijn dank en eer.

’t Is uw Geest die mij doet zeggen:

Jezus Christus is de Heer!

Kopij voor het volgende

nummer moet binnen zijn

vóór 26 juni 2020

Om het feest van Pinksteren te begrijpen, helpt mij het beeld van de zon. De zon als God die boven ons is; de zonnestralen als Jezus die naar ons toe komt. En de warmte van de zon als de Geest die ons leven verandert. Een dag in de zon, en je wordt een ander mens.

Pinksteren is het feest van de verandering, van geestdrift en enthousiasme. Van hoop op andere tijden, op een nieuwe toekomst. Juist in deze coronatijd horen we dat misschien niet alleen met onze oren, maar ook met ons hart: ‘Je bent niet alleen.

Houd moed en heb lief!’

Om dat geheim van Pinksteren te vatten, hebben we musici en dichters nodig. Je kunt je toch niet voorstellen dat er geen muziek is in het leven, geen gedichten? Zij geven het leven kleur. Maar dichters en muzikanten hebben wel inspiratie nodig. Dát is het wonder van de Geest.

Pinksteren heeft iets van 'boven jezelf uitzingen'. Geweldig om dat telkens weer met elkaar te ervaren.

Wat altijd is geweest,

het waaien van de Geest

gebeurt aan ons vandaag.

Protestantse Gemeente Oudenhoorn

SAMEN KERK-ZIJN IN TIJDEN VAN CORONA

KERKDIENSTEN

Vanaf Palmzondag, 5 april j.l., tot en met de zondag van Pinksteren op 31 mei, hebben we in Oudenhoorn online kerkdiensten verzorgd, in de hoop dat we zo, zij het op afstand, de verbinding met elkaar als gemeente in stand kunnen houden. Naar aanleiding van deze online diensten zijn veel positieve reacties binnen gekomen, niet alleen vanuit Oudenhoorn, maar ook ‘van heinde en verre’! -- De diensten zijn goed bekeken, de ‘kijkcijfers’ geven gemiddeld zo’n 75 mensen per keer aan. Dat stemt ons tot dankbaarheid. – Het is zoals ds René de Reuver, de scriba van de Protestantse Kerk, dat verwoordde toen de kerken gesloten moesten worden: “Gods Geest vindt altijd wegen”.

Nu de corona-maatregelen (waarschijnlijk) langzaamaan versoepeld worden, mogen we ons als gemeente gaan bezinnen op kerk-zijn in een ‘anderhalve meter samenleving’.

De Protestantse kerk in Nederland heeft daarvoor inmiddels een protocol opgesteld, met richtlijnen, hoe we op een goede en veilige manier kerkdiensten kunnen houden.

Als kerkenraad in Oudenhoorn hebben we besloten om in de maand juni de tijd te nemen om dit zorgvuldig te doordenken en voor te bereiden, in de hoop dat we dan in juli weer op zondagmorgen in de kerk de eredienst met elkaar kunnen vieren. (Dit onder het voorbehoud dat in de tussentijd de corona-maatregelen niet weer aangescherpt moeten worden.)

Omdat dit alles nog veel tijd en creativiteit gaat vragen, heeft de kerkenraad besloten dat er

in de maand juni géén online-diensten verzorgd worden, mede omdat ds Pronk vakantie heeft, en omdat er niet rechtstreeks vanuit de kerk uitgezonden kan worden.

De hele maand juni blijven de opgenomen kerkdiensten, van Pasen tot en met Pinksteren,

nog staan op ons YouTube-kanaal ‘Oudenhoorn leeft’, zodat u, als u dat wilt, terug kunt kijken, of een ‘gemiste kans’ kunt inhalen.

Daarbij verwijzen we u ook naar de website van de Protestantse kerk, waar onder ‘Verdieping’ wekelijks een nieuwe meditatie verschijnt van de scriba, ds René de Reuver: www.protestantsekerk.nl . Ook is het een aanrader om eens te kijken op de website van de Classis waar wij als gemeente Oudenhoorn bij horen: www.gelovenindedelta.nl . Op deze website vindt u per eiland de gemeenten waar online-diensten worden verzorgd, waarop u kunt doorklikken. Een mooie manier van ‘gluren bij de buren’ ;-) !!

We hopen elkaar in juli, in goede gezondheid, weer ‘live’ te ontmoeten,

op zondagmorgen, in onze kerk!

Namens de kerkenraad, ds Corrie Pronk.

ADEM OM LIEF TE HEBBEN…

MEDITATIE in de tijd van Pinksteren

Leven in de Geest van God: dat is de opdracht die wij ontvangen op het Pinksterfeest.

Leven met Zijn leefregels, de Tien Woorden, onze leeftocht voor onderweg, zoals Jezus onze Heer het ons heeft voorgeleefd, onze Voorganger op weg naar het beloofde land van Gods toekomst van recht en vrede.

Jezus vatte alle leefregels samen, eigenlijk in één woord waar alles om draait: liefde.

‘Hou van God, met je hele hart, en hou van de ander evenveel als van jezelf.’

Liefde, Gods bevrijdende Paas-woord, woord van Gods nabijheid.

Dat is wat de volgelingen van Jezus aan den lijve ondervinden, als ze bij elkaar zijn in een huis in Jeruzalem, mannen en vrouwen samen, om het Pinksterfeest te vieren: God overkomt hen, wind en vuur, tekenen van Gods nabijheid. ‘Allen werden vervuld van de Heilige Geest’, zo lezen we in Handelingen 2: 4. Gods Geest vervult hen, Gods adem blaast hen aan…

Gods Geest, dat is God-aan-het-werk: scheppingskracht, levensadem, wind van verandering, wegwijzer, nieuw begin…

Op het Pinksterfeest wordt het feest van de Opstanding voor ons vervuld: we worden geroepen om op te staan, om te getuigen, dat God ons in Zijn liefde bevrijd heeft uit de greep van alle kwaad en de dood. De Geest roept ons om óp te staan tegen onrecht en onderdrukking, om óp te staan tegen alle verafgoding van geld en lijf en goed; de Geest is onze drijfkracht tegen alles wat indruist tegen Gods Toekomstperspectief. De Geest zet ons in beweging, om op weg te gaan met de leefregels die God ons heeft gegeven, de Geest blaast ons aan, om de liefde die we van God ontvangen, te delen met elkaar, om samen op weg te gaan, in de voetsporen van Jezus de Levende, om het licht van Pasen door te geven, aangestoken door het Pinkstervuur, om zó samen in de woestijn van onze wereld oases te laten opbloeien, oases van liefde en geborgenheid, van rust en vrede.

Steeds weer schept God een nieuw begin…

Ruimte om adem te halen…

Adem om lief te hebben…

Met een hartelijke groet aan u en jullie allemaal, ds Corrie Pronk.

MEDITATIE bij Johannes 20: 19 - 31

‘De ongelovige Thomas’: met deze benaming is die ene leerling van Jezus de geschiedenis ingegaan. De vraag is of we hem daarmee recht doen.

Als op de avond van Pasen de andere leerlingen aan Thomas vertellen dat ze Jezus als de Levende hebben gezien, dan kan hij dat niet meteen meemaken. Daarvoor is er teveel gebeurd. Wat Thomas wantrouwt, is een goedkoop happy-end. Hij zegt: Maar dan wil ik eerst en vooral ook de wonden van de spijkers in zijn handen zien en voelen….

Jezus komt Thomas tegemoet. Geloven lukt ons alleen met hulp van de andere kant.

Daarom zegt Jezus tegen Thomas: ‘Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen, en leg je hand in mijn zij’. Thomas krijgt niet op z’n kop, omdat hij niet zómaar kan geloven, omdat hij vragen en twijfels heeft, of omdat hij dieper wil graven. -- Thomas, zijn naam betekent ‘tweeling’ – hij zou misschien onze tweelingbroer kunnen zijn…

Of Thomas de wonden van Jezus echt heeft aangeraakt, vertelt de Evangelist niet.

Maar het maakt niet uit, het zien van de wonden was al voldoende. Want daarin vindt de ontmoeting plaats met de Gekruisigde, die tegelijk ook de Levende is. Juist in het gekwetste en geschonden leven is het dat Thomas de Opstanding herkent.

Dan kan Thomas belijden: ‘Mijn Heer, mijn God’.

Als je voorbij ziet aan de wonden, aan de pijn in de wereld en in je eigen leven, kun je God niet ontmoeten. Want God is júíst aanwezig op de pijnplekken van ons bestaan. Het is alsof Jezus tegen Thomas zegt: Aan mijn wonden kun je zien dat ik dáár ben, overal waar mensen lijden.

Juist in die wonden is de Heer nabij, ook in onze eigen pijn kunnen we Hem ontmoeten. Hij ís er, nú, in de wonden die het corona-virus in onze wereld slaat. Hij ís er, op de intensive -care, en in het verpleegtehuis, Hij is er, in alle benauwdheid en angst, in afscheid en rouw en gemis. Hij is aanwezig, in alle gewonde harten en gewonde levens, als de Levende Heer. Al ons lijden staat getekend in zijn handen.

En Jezus zegt: ‘Wees niet langer ongelovig, maar geloof’. Hij voegt er aan toe: ‘Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven’. En die laatste zin is aan ons gericht. De Heer wist ook dat het niet gemakkelijk is.

Daarom krijgen we, als álle leerlingen, de kracht van zijn Geest, om vol te houden, in verdriet, in vragen en zoeken en twijfelen. Om zelf, in navolging van Jezus, aanwezig te zijn, daar waar pijn is, om niet voorbij te zien aan de wonden van onze wereld, maar ze aan te raken, met liefde, om te troosten en te helen, waar je kunt.

De wonden van de Opgestane Heer zijn een teken van hoop. Hoopgevend, ook voor ons, dat wij, hoe ook geschonden of gekwetst, zullen leven als nieuw.

Wij mogen opstaan en leven, nu al en voorgoed. Méns mag je zijn, in het licht van Gods liefde.

Met een hartelijke groet aan u en jullie allemaal, ds Corrie Pronk.


DE KERKKLOK

Kerkblad van de Protestantse

Gemeente te Oudenhoorn.

Website: www.kerkoudenhoorn.nl

E-mail: kerkbestuur@kerkoudenhoorn.nl

ANBI Kerkrentmeesters:

www.kerkoudenhoorn.nl/anbi-kerkrentmeesters

ANBI diaconie: www.kerkoudenhoorn.nl/anbi-diaconie

Predikant: Ds. C.K.J. Pronk

Nieuw telefoonnummer: 06-30 14 81 15

E-mail: dsckjpronk@outlook.com

Onze Scriba

Dhr. Mari Noordermeer

E-mail: scribaMTNoordermeer@hotmail.com

Postadres Ruigendijk 32.

3227CG Oudenhoorn Tel. 06 38659172

Ledenadministratie

Dhr. C.P. Schoon E-mail corschoon@kerkoudenhoorn.nl

Financiële administratie van het

College van Kerkrentmeesters

Mevr. C. Dirks-v.d.Zee tel: 0181-461694

E-mail: adm@kerkoudenhoorn.nl

Banknr. Coll.v.kerkrentmeesters:

NL88RABO0351653929

Banknr. Diaconie: NL20RABO0351652825

Banknr. Diaconie Bloemenfonds

NL51RABO0149542194

E-mail: Redactie KERKKLOK

redactiekerkklok@kerkoudenhoorn.nl.

E-mail: Redactie Website

Website: webmaster@kerkoudenhoorn.nl

Kopij voor het volgende nummer moet binnen zijn

vóór 26 juni 2020

ds Corrie Pronk

Tell 06 30148115

E-mail dsckjpronk@outlook.com

VAKANTIE

Van 5 tot en met 21 juni a.s. hoopt ds Pronk ‘vakantie te vieren’. Hoewel het een anders-dan-anders vakantie zal worden in deze tijden, is het toch fijn om even rust te kunnen nemen, na een lange winter, en een poosje niet op de klok te hoeven kijken…


KERKBLAD mailadres voor kopij redaktiekerkklok@kerkoudenhoorn.nl moet binnen zijn voor 26 juni 2020
WEBSITE voor kopij mailadres webmaster@kerkoudenhoorn.nl
ROMMELMARKT we halen alleen kleine spullen op0181 461529 of E-mailadres rommelmarkt@kerkoudenhoorn.nl

PASTORAAT

Om zorg te dragen voor elkaars gezondheid worden er voorlopig geen bezoeken aan huis afgesproken. Wilt u wel graag even praten, dan kan dat via de telefoon. Het nummer van ds Pronk is:

06 30148115

Beste gemeenteleden , inwoners van Oudenhoorn en allen die zich verbonden voelen met de Protestantse Kerk van Oudenhoorn

U treft bij de “Kerkklok” van mei een verzoek voor een bijdragen voor het maken van deze “KERKKLOK”

Wij vragen van u dit jaar € 11.— of

€ 18.50 als u de “KERKKLOK” per post krijgt toegestuurd.(i.v.m. porto kosten)

U kunt uw betaalopdracht inleveren bij uw bank of u kunt gebruik maken van internet bankieren

Stort uw bijdragen op

NL88 RABO 0351 653929

vermeld in beiden gevallen a.u.b. ”KERKKLOK”2020

WHATSAPP:

‘GEWOON OUDENHOORN’

Om wat tegenwicht te geven aan alle onrust en onzekerheid, zijn we met een whatsapp-groep begonnen, waarin we met elkaar kunnen delen dat er gelukkig ook nog steeds mooie dingen gebeuren, gewoon in Oudenhoorn.

Meedoen? Als het u wat lijkt om via uw smartphone positieve berichten te delen en te ontvangen, zoals bijvoorbeeld een mooie lucht tijdens een wandeling, of de lentebloesem in de tuin,

sms dan uw naam en mobiele nummer naar 06 51 03 92 56 (Ad de Koning)

‘BID EN BEL !’

Het is stil geworden, in ons dorp, maar toch gebeurt er van alles. Er lopen mensen op straat die ergens een bloemetje afgeven, of eten komen brengen, of een tasje met wat boodschappen, er ligt een zelfgemaakt kaartje op de mat. Er zijn zoveel manieren om naar elkaar om te zien, om elkaar te laten weten dat niemand alleen staat, daar kunnen we allemaal op onze eigen manier iets aan doen…

Inmiddels heeft ook de oproep ‘Bid en bel!’ aardig wat gehoor gekregen. Laten we daar vooral mee doorgaan! En aarzel ook niet om zélf te bellen of te mailen als u hulp nodig hebt, dan kunnen we zien hoe we iets voor u kunnen regelen. Of als u nog iemand weet die wel een regelmatig belletje kan gebruiken? Geef dat dan alstublieft door: 06 38 78 44 00 of dsckjpronk@outlook.com

SCHRIFTLEZINGEN IN JUNI

Zondag 7 juni a.s., zondag ‘Trinitatis’ genoemd, het ‘Feest van de Drieëenheid’: Psalm 8 is de Psalm van de zondag,

‘Wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt, het mensenkind dat u naar hem omziet? ‘ en de Evangelielezing is uit Mattheus 28: 16-20.

Bij de doop wordt de drie-ene Naam van God hardop over de dopeling uitgesproken, zoals Jezus dat gezegd heeft, in zijn laatste woorden aan zijn leerlingen.

Zondag 14 juni a.s., de 1e zondag na Trinitatis: Psalm 100 roept ons op om te juichen en te jubelen voor God, om zijn liefde en zijn trouw, en in Mattheus 9:35 – 10:15 zendt Jezus zijn leerlingen twee aan twee uit, de wereld in, om het Koninkrijk te verkondigen.

Zondag 21 juni a.s., de 1e zondag van de zomer: Psalm 84 ‘Wat hou ik van Uw huis’ en Mattheus 10: 16-33 waarin Jezus tegen de leerlingen zegt dat het Koninkrijk verkondigen geen gemakkelijke opdracht is. ‘Bedenk wel, ik zend jullie als schapen onder de wolven.’

Zondag 28 juni a.s., de 2e zondag van de zomer: Psalm 89 ‘Van uw liefde, Heer, wil ik eeuwig zingen’ en Mattheus 10: 34-42, ‘Wie jullie ontvangt, ontvangt mij, en wie mij ontvangt, ontvangt hem die mij gezonden heeft.’

Add Headings and they will appear in your table of contents.