KERKBLAD

de

KERKKLOK februari

Kinderkerstfeest 2018

Kerkdiensten

Vrijdag 1 maart 19.00 uur

Wereldgebedsdag

Wilt u vervoer naar de kerkdiensten of heeft u interesse in de dienst op een cassetteband, dan kunt u contact opnemen met

Maartje Keijzerwaard

Tel.0181-462089 of mkeijzerwaard60@gmail.com

Meditatie: “Spreken over God”

Spreken over hoe God is heeft altijd iets hachelijks. Want hoe beschrijf je Degene, die niet in woorden te vangen is? Hoe kun je iets over God zeggen, terwijl je tegelijkertijd

weet dat de woorden die je gebruikt, nooit helemaal toereikend zijn?

God gaat immers al onze woorden, beelden en ideeën

ver te boven. En toch spreken we over God. We gebruiken woorden om iets van het Mysterie aan te duiden. We gebruiken woorden die ons in de bijbel worden aangereikt. Woorden van vele eeuwen geleden. Woorden van mensen die iets van God hebben mogen ervaren. Of we gebruiken meer eigen woorden, gedachten die in ons opkomen. Om zo iets uit te drukken van ons geloof in God, in Degene die al het menselijke ver te boven gaat.

Woorden over God in de bijbel

In de bijbel worden er allerlei woorden gebruikt om iets van God aan te duiden. En dat zijn zowel onpersoonlijke beelden als persoonlijke. In Genesis 15 : 1 spreekt God tot Abram. Het is in de tijd van Abrams leven nog voordat hij een nieuwe naam ontvangt met eraan verbonden een grote belofte. En God verzekert Abram dat Hij hem zal beschermen: ‘Wees niet bang, Abram, Ikzelf zal jou als een schild beschermen …’

God als schild voor een mens, als bescherming.

(Zie ook o.a. Psalm 3 : 4; Ps.7:11; Ps. 33:20)

En David, de koning die tevens dichter en zanger was, dicht een lied waarin hij zijn dank aan God uitzingt. Hij heeft dan ook wel reden om te danken, hij is immers bevrijd is uit de handen van vijanden. En in zijn danklied gebruikt hij allerlei beelden om iets uit te kunnen drukken wie God voor hem is:

‘Ik heb u lief, Heer, mijn sterkte,

Heer, mijn rots, mijn vesting, mijn bevrijder,

God, mijn steenrots, bij U kan ik schuilen,

mijn schild, kracht die mij redt, mijn burcht, (Psalm 18 : 2,3)

mijn toevlucht, mijn redder, u redt mij van het geweld.’

(en 2 Samuël 22 : 2,3)

God als vaste rots onder je voeten, maar ook als schuilplaats en kracht, zo zingt David over God.

Ook een ander woord, het woord ‘licht’ is meer dan passend als we over God spreken. ‘God is licht, er is in Hem geen spoor van duisternis’ schrijft Johannes in een van zijn brieven in het Nieuwe Testament (1 Joh. 1 : 5). En het meest passende woord voor God: God is liefde (1 Joh. 3 : 16 en 4 : 8 uit het Nieuwe Testament en Ps. 103 : 8 uit het Oude Testament bijvoorbeeld).


Naast deze woorden voor God die onpersoonlijk zijn, gebruiken we ook woorden als moeder, vader, herder om iets te zeggen over hoe God is. Ook als we deze woorden gebruiken om God aan te duiden weten we: God gaat ver boven al deze woorden uit. Want toen God vertelde aan Mozes Wie Hij was, welke naam Mozes moest gebruiken als de farao zou vragen hoe God heette, klonken de woorden:

‘Ik ben die ik ben, ik zal er zijn.’ God, Hij is

de altijd Aanwezige, in verleden, heden en toekomst, de Onnoembare.

Woorden voor God in het liedboek

Als we liederen zingen uit het Liedboek, proberen we met de ons aangegeven woorden iets van God aan te duiden. Om zo God te danken, om Hem lof toe te zingen of om ons zoeken naar Hem te verwoorden. Zo zingen we over God als licht, als herder, als rots en als degene die Jezus ‘Abba’, vader noemde (lied 886) Maar ook vinden we regels als:

‘Gij bron van tijd en eeuwigheid’ (lied 204) en ‘waak, Gij Schepper, als wij slapen’ (lied 257).

Zo kunnen we tasten naar God en zijn grootheid bezingen. Want God heeft ons mensen lief en wij mogen zijn liefde beantwoorden. Hij heeft ons mensen geschapen en wij leven naar Hem toe. Van dat mysterie mogen we ons hele leven getuigen en zingen.

‘Ja. Hij is elk van ons nabij,

hoe hemelhoog verheven,

In Hem bestaan, bewegen wij,

in Hem is heel ons leven.’

(Lied 825 couplet 5)

Ds. Els Visser

Bij de diensten van februari, leesrooster.

Onderstaande lezingen voor elke zondag zijn volgens het oecumenisch leesrooster dat in de meeste kerken in ons land wordt gevolgd. Ook Kind op Zondag, dat materiaal geeft voor de kindernevendienst/zondagschool, volgt dit leesrooster. Maar gastvoorgangers in onze kerk kunnen natuurlijk een andere lezing kiezen. Dus laat u verrassen als u de kerkdienst bijwoont.

Zondag 3 februari

Lezingen: Jeremia 1 : 4 - 10; Psalm 71 : 1-6; 1 Korintiërs 12 : 27 – 31a; Lucas 4 : 21-30.

In het bijbelboek Jeremia wordt in het eerste hoofdstuk verteld over de roeping van deze profeet. Hij schrikt terug voor de opdracht die hij krijgt, omdat hij vindt dat hij er te jong voor is. Maar God raakt zijn mond aan om hem zo toe te rusten voor zijn taak als profeet en woorden van God te kunnen spreken.

In het evangelie van Lucas lezen we in dit vierde hoofdstuk hoe Jezus in Nazareth onderwijs geeft. De mensen zijn verbaasd, ze kennen Hem immers al vanaf zijn jeugd.

Zondag 10 februari

Lezingen: Jesaja 6 : 1 – 8; Psalm 138; 1 Korintiërs 15:1 – 11: Lucas 5 : 1 – 11

De profeet Jesaja vertelt in hoofdstuk 6 hoe hij een visioen krijgt waarin hij God ziet op een troon met erboven serafs die roepen naar elkaar over de heiligheid van God met. Jesaja beseft dat God de eigenlijke heerser is en hij beseft zijn eigen beperktheid en onreinheid. Een seraf reinigt met een gloeiende kool zijn lippen. Als God hem roept, wil Jesaja gaan om als profeet Gods woorden aan het volk te gaan melden.

Lucas 5 vertelt hoe vissers de hele nacht op het meer hadden gevist, maar niets hadden gevangen. ’s Morgens mag Jezus vanuit hun boot de mensen op de kant onderwijs geven. Erna zegt hij de vissers om opnieuw naar diep water te gaan en hun netten uit te gooien. Toen ze dat deden, dreigden de netten te scheuren, zoveel vis zat erin. Zo onder de indruk hiervan, gingen deze vissers Jezus volgen.

Zondag 17 februari

Lezingen: Jeremia 17: 5 – 10; Psalm 1; 1 Korintiërs 15 : 12 – 20: Lucas 6: 17 – 26

Jeremia geeft woorden van God door waarin God zegt dat je je kracht niet aan mensen moet ontlenen, maar op Hem moet vertrouwen. Het hart van mensen is immers onbetrouwbaar en alleen God doorgrondt het hart van mensen.

In het evangelie van Lucas vertelt Lucas dat een menigte mensen naar Jezus is toegekomen om van Hem te leren en om genezing te vinden. Jezus spreekt dan woorden uit over welke mensen zich gelukkig kunnen noemen.

Zondag 24 februari

Lezingen: Genesis 45 : 3 – 11 en 15; Psalm 37 : 1 – 11 en 39, 40; 1 Korintiërs 15: 35 – 49; Lucas 6:27 – 38.

Het verhaal in Genesis vertelt over Jozef die onderkoning in Egypte is geworden. Zijn broers zijn naar Egypte gekomen om graan te kopen en Jozef stelt hen op de proef om te zien of ze veranderd zijn, of ze nu wel voor elkaar opkomen. Dan maakt hij aan hen bekend wie hij is: hun eigen broer, die ze als slaaf hadden verkocht. Hun slechte daad heeft God echter ten goede gebruikt.

In de het zesde hoofdstuk in het evangelie van Lucas geeft Jezus leefregels aan zijn leerlingen: om anderen te zegenen, hen te behandelen zoals ze willen dat anderen hen behandelen, barmhartig te zijn, niet te veroordelen, en ook om te vergeven.

Op Zondag 3 maart zal het gaan over Jona

Een klein Bijbel boek maar vrijwel iedereen kent het. Natuurlijk van het beeld van Jona

in de walvis.

Op zich weer een echt Bijbel verhaal, waar het toch vaak gaat over zaken die volgens

ons niet kunnen.

Maar de boodschap die Jona in Nineve moet brengen en de gevolgen daarvan zijn voor

ons moed gevend en schept toekomst.

We zullen zien hoe dat afloopt?

Vakantieweek.

Van 24 februari t/m 2 maart ben ik op vakantie. De scriba en voorzitter weten wie er voor me waarneemt, mocht u in die periode een predikant nodig hebben.

Met vriendelijke groet,

Ds. Els Visser

Lector voor Lezingen:

3 febr. - Alette Osinga

10 febr. - Hanneke Schoon

17 febr. - Margriet van Hilten

24 febr. - Maartje Keijzerwaard

3 mrt. - Dikkie Vaandrager

Collecten:

College van kerkrentmeesters

(incl. schaalcollecte bij de uitgang)

De collecte van het college van Kerkrentmeesters bracht in de maand

december totaal € 1.014,12 op.

Diaconie

23 dec. Artsen zonder grenzen € 51,25

24 dec. Ned. Rode Kruis-Jemen €295,80

25 dec. Kerk in Actie

“Kinderen in de knel” € 62,30

30 dec. Edukans-onderwijs jongeren € 22,46

6 jan. Bartiméus Sonneheerdt € 38,10

13 jan. Amref Flying Docters € 56,80

20 jan. Prot. Kerk Ned. Oecumene € 34,55

Allemaal hartelijk bedankt voor uw bijdragen.

Vriendelijke groet,

Namens de Kerkrentmeesters

Cor Schoon en Mari Noordermeer

Beroepingswerk,

We hebben inmiddels goedkeuring van de classis Delta, in december hebben we een gesprek gehad met de classispredikant

ds. A. Maas en die was positief gestemd wat betreft onze kerkelijke gemeente. Ook de financiële kant is bekeken en we mogen van de Protestantse Kerk in Utrecht weer een predikant voor 60% (o,6fte) beroepen.

Nu zijn we als kerkenraad druk met het opstellen van een profielschets om aan te geven wat voor predikant wij zoeken. Als

deze op de site van de PKN wordt geplaatst kan er op gereageerd worden. Hiermee gaat de beroepingscommissie aan de slag. In deze commissie hebben zitting:

Saskia van der Kooy, Leen Keijzerwaard,

Ria de Troye (eventuele vervanger

Arja Kortleven), Dikkie Vaandrager en

Mari Noordermeer. Heeft u nog een goede dominee in de familie of kennissenkring, laat

het ons dan weten, het liefst met goede referenties.

Mari Noordermeer.

Catechisatie

We zijn inmiddels al weer een paar keer bij elkaar gekomen en ons team is versterkt met Wouter Noordermeer! Van harte welkom Wouter en dat we nog maar veel plezier van elkaar mogen hebben. Het nieuwe jaar zijn we gepast begonnen met het verhaal van Johannes de Doper en het verzinnen van goede voornemens, die hebben we opgeschreven en in een doosje gestopt,

die doosjes hebben we ergens heel hoog in

de kerk verstopt, waar niemand ze kan zien, over een tijd halen we ze weer tevoorschijn en kijken wat er van die goede voornemens terecht is gekomen. In februari gaan we een spel spelen, welk spel is nog niet bekend.

Wereld gebedsdag

vrijdag 1 maart 2019 aanvang 19.00

Deze viering is dit jaar samengesteld door vrouwen uit Slovenië Dit land maakte tot 1990 deel uit van Joegoslavië, en grenst

aan Oostenrijk. De bevolking is grotendeels rooms-katholiek en over het algemeen goed opgeleid, maar de vrouwen vinden dat er nog te veel discriminatie voorkomt en zijn niet tevreden over de emancipatie.

Als thema is gekozen:

Welkom, God nodigt je uit

Over heel de wereld wordt op deze dag,

1 maart 2019, in vele kerken gebeden, gelezen en gezongen uit de liturgie die door de vrouwen uit Slovenië is samengesteld. Komt u ook om dit wereldwijd met ons te vieren ?

Kerstnacht

Voor het eerst sinds 2 jaar was er weer een kerstfilm, wat fijn dat de catechisanten en diverse mensen bereid waren hier aan mee

te werken, uiteraard hebben we tijdens de opnames ontzettend gelachen, maar ook in

de kerstnacht. Brent Biesheuvel heeft de

film weer gemonteerd en we werden aangenaam verrast met het de prachtige trompet en orgelklanken van kleine en

grote Cees v.d. Pols, we waren blij dat het koor Cantatricum kwam zingen, de liedjes sloten naadloos aan op het thema van de dienst: “laat je licht schijnen”, al met al een mooi samenhangend geheel, ook iedereen

die trouw kwam helpen met het smeren, klaarzetten en uitdelen van kerstbrood, allemaal hartelijk bedankt!

In memoriam Pim Rudolfi.

Op 9 januari overleed in de leeftijd van

75 jaar Bernardo Antonio (Pim) Rudolfi.

Pim werd geboren in Rotterdam en was in

het gezin waar hij opgroeide een vrolijk en

blij kind. Hij knutselde graag, en maakte bijvoorbeeld figuren van brooddeeg die hij schilderde. Al jong was hij geboeid door

alles wat met auto’s te maken had en toen

hij ouder was ging hij graag naar de autotentoonstellingen in de RAI. Zijn liefde voor klussen en auto’s kon hij kwijt in zijn werk als automonteur in Rotterdam Overschie. Hij ging daar al werken toen hij

14 jaar was. Na in Rotterdam te hebben gewoond, kwam hij naar Oudenhoorn en heeft daar met hulp van vrienden en familie het huis aan de Ring zelf verder uitgebouwd. Graag ging hij op vakantie naar Spanje. Pim had drie kinderen, een dochter en twee zonen en zeven kleinkinderen. Toen hij niet meer in dienstverband was, knapte hij graag met een paar vrienden oude auto’s op.

Pim heeft moeilijke dingen meegemaakt in zijn leven. Zijn gezondheid ging achteruit en nadat een operatie mislukte en hij een medicijnvergiftiging kreeg, werd hij hulpbehoevend. Na vele maanden in het ziekenhuis woonde hij de laatste periode van zijn leven in een verpleeghuis in Rotterdam. Na enkele dagen in het hospice is hij overleden. Zijn uitvaart was zoals hij in zijn wens had aangegeven. Bij de afscheidsbijeenkomst klonk de muziek waar hij zo van hield. Zijn dochter sprak woorden ter herinnering aan zijn leven. En in Oudenhoorn reed de rouwauto naar zijn wens een rondje om de kerk en bleef deze even staan voor het huis aan de Ring waar hij zoveel jaren gewoond had. Erna werd zijn lichaam begraven op de begraafplaats aan de Leuneweg. Moge God zijn vrouw, (schoon)kinderen, kleinkinderen en ieder die treurt om de dood van Pim, troosten en kracht geven.

Ds. Els Visser

Vrienden delen met Vrienden / Brasov, Roemenië;

Opnieuw willen wij iedereen bedanken die de “Vrienden” in het afgelopen jaar financieel ondersteunden!

Dankzij UW bijdragen kunnen ZIJ de toekomst weer wat rooskleuriger tegemoet zien.

Nogmaals HARTELIJK DANK!

De Werkgroep

Coming Soon Worship and praise in Concert.

Deze praiseavond zal dit jaar plaatsvinden op zaterdag 23 maart 2019 in de Welkomkerk van Zuidland.

Een praiseavond met Coming Soon is een avondvullend programma vol met opwekking en aanbiddingsliedjes.

De band bestaande uit 14 leden, waaronder een blazerskwartet, brengt een mooie mix van uptempo meezingers tot mooie ballads.

Dansgroep Together begeleidt enkele liederen met eigengemaakte dansen en Spreker Arend verzorgt een korte prikkelende overdenking.

De opbrengst van deze praiseavond komt ten goede aan Compassion.

Het is onze ambitie om dit evenement een regionaal karakter te geven zodat we op zoveel mogelijk bezoekers uit de regio kunnen rekenen om met elkaar een mooie avond te beleven. Ieder van harte uitgenodigd!


IN EN OM DE RING

In de maand februari hopen de volgende senioren hun

hun verjaardag te vieren:

3-2 dhr. Landwehr, Hellevoetsluis

10-2 mw. v Bodegom, Molendijk

14-2 mw. de Vries, Ring

18-2 dhr. van Es, Stellendam

18-2 dhr. van Nielen, Julianastraat 10

19-2 mw. van Nielen, Julianastraat 10

19-2 mw. v Es , Stellendam

19-2 mw. Kap, Julianastraat 7

23-2 mw. van de Polder, Hellevoetsluis

Uit het ziekenhuis zijn thuis gekomen:

Mw. Roos, Heullaan

Dhr. Roos, Heullaan

Mw. Elderkamp, Eeweg

Mw. Noordermeer- Visser, Ruigendijk

Overleden:

Dhr. B.A. Randolfi (Pim) Ring.

Mw. A.L. Zeelenberg-Dekker, Bernissesteijn.

Gift bloemen pot

Van fam. L. uit Hellevoetsluis ontvingen wij een gift van € 6,00.

Van de fam. R. ontvingen wij een gift van

€ 10,00 en van de fam. R. ook € 10,00.

Hartelijk dank voor al uw giften!

Saldo bloemenpot

Het saldo van de bloemenpot bedraagt op

1-01-2019 € 1.665,63.

Een mooi bedrag wat wij zeker goed zullen besteden, maar dat kan alleen als u blijft doorgeven als u weet dat iemand ziek is, uit het ziekenhuis is thuisgekomen of 75 jaar is geworden , u kunt het doorgeven per mail of telefonisch naar mkeijzerwaard60@gmail.com of tel 462089.

U kunt het ook doorgeven aan 1 van

de dames van de handwerkclub die op maandagmiddag in het jeugdhonk bij

elkaar komen.

Weg

Dag in dag uit nam hij het woord,

mijn vader. Gedragen en kalm

gaf hij zijn adem aan een psalm

zoals dat na een maaltijd hoort.

Ik wist: aan alles was gedacht,

het kwam wel goed. Geduldig bracht

hij ons naar de vertrouwde verte

met wuivend riet en struikgewas

en in dit waterlandschap werd de

waarheid een pad door het moeras,

een weg, veilig genoeg om er te

wandelen, zolang mijn vader las.

Harmen Wind Liedboek blz.210

DE KERKKLOK

Kerkblad van de Protestantse

Gemeente te Oudenhoorn.

Website: www.kerkoudenhoorn.nl

E-mail: kerkbestuur@kerkoudenhoorn.nl

ANBI Kerkrentmeesters:

www.kerkoudenhoorn.nl/anbi-kerkrentmeesters

ANBI diaconie: www.kerkoudenhoorn.nl/anbi-diaconie

Predikant: Vacant

Invalpredikant: Ds. Els Visser

Tel.: 06-36559578

Onze Scriba

Dhr. Mari Noordermeer

E-mail: scribaMTNoordermeer@hotmail.com

Postadres Ruigendijk 32.

3227CG Oudenhoorn

Tell 06 38659172

Ledenadministratie

Dhr. C.P. Schoon E-mail corschoon@kerkoudenhoorn.nl

Financiële administratie van het

College van Kerkrentmeesters

Mevr. C. Dirks-v.d.Zee tel: 0181-461694

E-mail: adm@kerkoudenhoorn.nl

Banknr. Coll.v.kerkrentmeesters:

NL88RABO0351653929

Banknr. Diaconie: NL20RABO0351652825

Banknr. Diaconie Bloemenfonds

NL51RABO0149542194

E-mail: Redactie KERKKLOK

redactiekerkklok@kerkoudenhoorn.nl.

E-mail: Redactie Website

Website: webmaster@kerkoudenhoorn.nl

Wilt u vervoer naar de kerkdiensten of heeft u interesse in de dienst op een cassetteband, dan kunt u contact opnemen met

Maartje Keijzerwaard

Tel.0181-462089 of mkeijzerwaard60@gmail.com