JUNI 2020

Protestantse Gemeente Oudenhoorn


SAMEN KERK-ZIJN IN TIJDEN VAN CORONA


KERKDIENSTEN

Vanaf Palmzondag, 5 april j.l., tot en met de zondag van Pinksteren op 31 mei, hebben we in Oudenhoorn online kerkdiensten verzorgd, in de hoop dat we zo, zij het op afstand, de verbinding met elkaar als gemeente in stand kunnen houden. Naar aanleiding van deze online diensten zijn veel positieve reacties binnen gekomen, niet alleen vanuit Oudenhoorn, maar ook ‘van heinde en verre’! -- De diensten zijn goed bekeken, de ‘kijkcijfers’ geven gemiddeld zo’n 75 mensen per keer aan. Dat stemt ons tot dankbaarheid. – Het is zoals ds René de Reuver, de scriba van de Protestantse Kerk, dat verwoordde toen de kerken gesloten moesten worden: “Gods Geest vindt altijd wegen”.

Nu de corona-maatregelen (waarschijnlijk) langzaamaan versoepeld worden, mogen we ons als gemeente gaan bezinnen op kerk-zijn in een ‘anderhalve meter samenleving’.

De Protestantse kerk in Nederland heeft daarvoor inmiddels een protocol opgesteld, met richtlijnen, hoe we op een goede en veilige manier kerkdiensten kunnen houden.

Als kerkenraad in Oudenhoorn hebben we besloten om in de maand juni de tijd te nemen om dit zorgvuldig te doordenken en voor te bereiden, in de hoop dat we dan in juli weer op zondagmorgen in de kerk de eredienst met elkaar kunnen vieren. (Dit onder het voorbehoud dat in de tussentijd de corona-maatregelen niet weer aangescherpt moeten worden.)

Omdat dit alles nog veel tijd en creativiteit gaat vragen, heeft de kerkenraad besloten dat er

in de maand juni géén online-diensten verzorgd worden, mede omdat ds Pronk vakantie heeft, en omdat er niet rechtstreeks vanuit de kerk uitgezonden kan worden.

De hele maand juni blijven de opgenomen kerkdiensten, van Pasen tot en met Pinksteren,

nog staan op ons YouTube-kanaal ‘Oudenhoorn leeft’, zodat u, als u dat wilt, terug kunt kijken, of een ‘gemiste kans’ kunt inhalen.

Daarbij verwijzen we u ook naar de website van de Protestantse kerk, waar onder ‘Verdieping’ wekelijks een nieuwe meditatie verschijnt van de scriba, ds René de Reuver: www.protestantsekerk.nl . Ook is het een aanrader om eens te kijken op de website van de Classis waar wij als gemeente Oudenhoorn bij horen: www.gelovenindedelta.nl . Op deze website vindt u per eiland de gemeenten waar online-diensten worden verzorgd, waarop u kunt doorklikken. Een mooie manier van ‘gluren bij de buren’ ;-) !!

We hopen elkaar in juli, in goede gezondheid, weer ‘live’ te ontmoeten,

op zondagmorgen, in onze kerk!

Namens de kerkenraad, ds Corrie Pronk.


ADEM OM LIEF TE HEBBEN…
MEDITATIE in de tijd van Pinksteren

Leven in de Geest van God: dat is de opdracht die wij ontvangen op het Pinksterfeest.

Leven met Zijn leefregels, de Tien Woorden, onze leeftocht voor onderweg, zoals Jezus onze Heer het ons heeft voorgeleefd, onze Voorganger op weg naar het beloofde land van Gods toekomst van recht en vrede.

Jezus vatte alle leefregels samen, eigenlijk in één woord waar alles om draait: liefde.

‘Hou van God, met je hele hart, en hou van de ander evenveel als van jezelf.’Liefde, Gods bevrijdende Paas-woord, woord van Gods nabijheid.

Dat is wat de volgelingen van Jezus aan den lijve ondervinden, als ze bij elkaar zijn in een huis in Jeruzalem, mannen en vrouwen samen, om het Pinksterfeest te vieren: God overkomt hen, wind en vuur, tekenen van Gods nabijheid. ‘Allen werden vervuld van de Heilige Geest’, zo lezen we in Handelingen 2: 4. Gods Geest vervult hen, Gods adem blaast hen aan…

Gods Geest, dat is God-aan-het-werk: scheppingskracht, levensadem, wind van verandering, wegwijzer, nieuw begin…

Op het Pinksterfeest wordt het feest van de Opstanding voor ons vervuld: we worden geroepen om op te staan, om te getuigen, dat God ons in Zijn liefde bevrijd heeft uit de greep van alle kwaad en de dood. De Geest roept ons om óp te staan tegen onrecht en onderdrukking, om óp te staan tegen alle verafgoding van geld en lijf en goed; de Geest is onze drijfkracht tegen alles wat indruist tegen Gods Toekomstperspectief. De Geest zet ons in beweging, om op weg te gaan met de leefregels die God ons heeft gegeven, de Geest blaast ons aan, om de liefde die we van God ontvangen, te delen met elkaar, om samen op weg te gaan, in de voetsporen van Jezus de Levende, om het licht van Pasen door te geven, aangestoken door het Pinkstervuur, om zó samen in de woestijn van onze wereld oases te laten opbloeien, oases van liefde en geborgenheid, van rust en vrede.

Steeds weer schept God een nieuw begin…

Ruimte om adem te halen…

Adem om lief te hebben…

Met een hartelijke groet aan u en jullie allemaal, ds Corrie Pronk.


SCHRIFTLEZINGEN IN JUNI


Zondag 7 juni a.s., zondag ‘Trinitatis’ genoemd, het ‘Feest van de Drieëenheid’: Psalm 8 is de Psalm van de zondag,

‘Wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt, het mensenkind dat u naar hem omziet? ‘ en de Evangelielezing is uit Mattheus 28: 16-20.

Bij de doop wordt de drie-ene Naam van God hardop over de dopeling uitgesproken, zoals Jezus dat gezegd heeft, in zijn laatste woorden aan zijn leerlingen.


Zondag 14 juni a.s., de 1e zondag na Trinitatis: Psalm 100 roept ons op om te juichen en te jubelen voor God, om zijn liefde en zijn trouw, en in Mattheus 9:35 – 10:15 zendt Jezus zijn leerlingen twee aan twee uit, de wereld in, om het Koninkrijk te verkondigen.


Zondag 21 juni a.s., de 1e zondag van de zomer: Psalm 84 ‘Wat hou ik van Uw huis’ en Mattheus 10: 16-33 waarin Jezus tegen de leerlingen zegt dat het Koninkrijk verkondigen geen gemakkelijke opdracht is. ‘Bedenk wel, ik zend jullie als schapen onder de wolven.’


Zondag 28 juni a.s., de 2e zondag van de zomer: Psalm 89 ‘Van uw liefde, Heer, wil ik eeuwig zingen’ en Mattheus 10: 34-42, ‘Wie jullie ontvangt, ontvangt mij, en wie mij ontvangt, ontvangt hem die mij gezonden heeft.’


PASTORAAT

Om zorg te dragen voor elkaars gezondheid worden er voorlopig geen bezoeken aan huis afgesproken. Wilt u wel graag even praten, dan kan dat via de telefoon. Het nummer van ds Pronk is: 06 30 14 81 15

‘BID EN BEL !’

Er wordt nog steeds volop heen en weer gebeld, in en om ons dorp. Laten we dat samen blijven volhouden, om naar elkaar om te zien, in onze dagelijkse praktijk en in ons gebed, in de hoop dat niemand zich alleen voelt staan.

En aarzel ook niet om zélf te bellen of te mailen als u hulp nodig hebt, of een ‘luisterend oor’: 06 30 14 81 15 of dsckjpronk@outlook.com


WHATSAPP:

‘GEWOON OUDENHOORN’

De app om positieve berichten te delen loopt nog steeds vrolijk door, …gewóon in Oudenhoorn. Meedoen is niet aan leeftijd of wat dan ook gebonden, -- gevoel voor humor is wél een aanrader, -- en verder heb je alleen een smartphone nodig:

sms je naam en mobiele nummer naar

06 51 03 92 56 (Ad de Koning)


Collecten:

College van kerkrentmeesters

De collecte van het college van Kerkrentmeesters bracht in de maand

april € 455,-- op.

Diaconie

De collecte van de maand april voor de diaconie bracht € 547,50 op.

De collecte van Wereldgebedsdag op 6 maart bedroeg € 52,45 en is bestemd voor

Schoon drinkwater in Zimbabwe.

Allemaal hartelijk dank voor uw bijdragen.

Vriendelijke groet,

Namens de Kerkrentmeesters

Cor Schoon en Mari Noordermeer


IN MEMORIAM


Op maandag 18 mei 2020 is overleden HUGO ROKUS BIESHEUVEL

op de leeftijd van 87 jaar.


Huug Biesheuvel werd geboren op 15 mei 1933, op de Welplaat, en bracht daar zijn jeugd door op de boerderij van zijn ouders.

In 1958 trouwde Huug met Ans Baaima,

ze waren eenenzestig jaar getrouwd. Samen begonnen ze aan de Noordse Molenweg in Hellevoetsluis. Daar werden hun drie zonen geboren, Arjen, Rinke en Mark, later kwamen de schoondochters en de kleinkinderen erbij.

Huug ging werken bij Volker aan de aanleg van de Brielse dam en de Maasvlakte, en later op de rubberfabriek in Hellevoetsluis, daarnaast was hij part-time boer. Rond 1966 begon hij voor zichzelf met een vollegronds-groenten-bedrijf. Toen de gemeente Hellevoetsluis de grond nodig had voor stadsuitbreiding, verhuisde het gezin in 1980 naar de Moerseweg 4, in Abbenbroek.

Huug was een harde werker, altijd bezig, gedreven, met volledige inzet, altijd bereid om te helpen, iemand waar je van op aan kon. Daarbij was Huug iemand met een brede belangstelling, hij wilde goed op de hoogte blijven wat er in de wereld speelde. Ook voor zijn zonen vond hij het belangrijk dat ze zich ontwikkelden, dat ze verder zouden kijken dan Abbenbroek.

Al met al was Huug meer een doener dan een prater, en dat gold ook voor zijn geloof, het ging er om hoe je in het leven staat.

De tekst die bovenaan de rouwkaart staat, spreekt van geloofsvertrouwen:

‘Zie, Ik maak alle dingen nieuw’.

In de dankdienst voor zijn leven, op zaterdag 23 mei 2020, in de aula van de begraafplaats in Nieuwenhoorn, lazen we deze tekst, in Openbaring 21: 1-7. Een Bijbelgedeelte waaruit het vertrouwen spreekt dat God bij ons is, ‘Ik ben de alfa en de omega’, al voor je geboorte ben je gekend en geliefd, God gaat met je mee, tot je laatste dag, en dan draagt Hij je door de dood heen naar een nieuw leven. ‘Ik zal zijn God zijn en hij zal mijn kind zijn.’

Dat is waar ook Huug Biesheuvel op heeft leren vertrouwen, in zijn lange leven.

En in dit vertrouwen hebben we hem uit handen gegeven, zijn leven geborgen in het licht van de Opgestane Heer.

Na de dankdienst hebben we Huug begeleid naar de begraafplaats van Nieuwenhoorn en is hij in de aarde te rusten gelegd.

We bidden mevrouw Ans Biesheuvel en haar kinderen en kleinkinderen kracht en sterkte toe, nu zij hun lieve man en vader en opa moeten missen, dat er mensen om hen heen staan die tot steun kunnen zijn, dat de Heer hen zal dragen in zijn troostende liefde.

Ds Corrie Pronk.


IN EN OM DE RING:

In de maand juni hopen de

volgende senioren hun verjaardag

te vieren:

8 juni Dhr. Beukelman, Grasweg

10 juni Mw. V.d. Berg, Hollandseweg

14 juni Mw. V. Bodegom, Heenvliet

21 juni Mw. Den Bakker,Vliedbergstraat

24 juni Mw. Smits, Molendijk

26 juni Mw. Looij, Eeweg


Overleden :

Dhr. Prins, Ring

Dhr. v. Marion, Tussenweg

Dhr. Biesheuvel, Abbenbroek


Uit het ziekenhuis is thuis gekomen:

Dhr. Voskamp, Ruigendijk


In het ziekenhuis is opgenomen:

Dhr. Nobel, Ruigendijk


Gift bloemenpot:

Van de fam. H. ontvingen wij een gift

van €50.

Van mw. v.d.W. ontvingen wij een gift

van € 10.

Van de fam. V. B. ontvingen wij een gift van € 20.

Hartelijk dank hiervoor!


De kerkdiensten gaan in deze vreemde dagen vanwege corona niet door, maar de bloemen worden nog steeds bezorgd!

Wilt u doorgeven als u weet dat iemand ziek is, uit het ziekenhuis is thuisgekomen of 75 jaar is geworden, u kunt het doorgeven per mail of telefonisch naar

mkeijzerwaard60@gmail.com of tel 462089.


Kopij voor het volgende

nummer JULI en AUGUSTUS

moet binnen zijn

vóór 26 juni 2020DE KERKKLOK

Kerkblad van de Protestantse

Gemeente te Oudenhoorn.

Website: www.kerkoudenhoorn.nl

E-mail: kerkbestuur@kerkoudenhoorn.nl

ANBI Kerkrentmeesters:

www.kerkoudenhoorn.nl/anbi-kerkrentmeesters

ANBI diaconie: www.kerkoudenhoorn.nl/anbi-diaconiePredikant: Ds. C.K.J. Pronk


Nieuw telefoonnummer: 06-30 14 81 15

E-mail: dsckjpronk@outlook.com


Onze Scriba

Dhr. Mari Noordermeer

E-mail: sribaMTNoordermeer@hotmail.com

Postadres Ruigendijk 32.

3227CG Oudenhoorn Tel. 06 38659172


Ledenadministratie

Dhr. C.P. Schoon E-mail corschoon@kerkoudenhoorn.nl


Financiële administratie van het

College van Kerkrentmeesters

Mevr. C. Dirks-v.d.Zee tel: 0181-461694

E-mail: adm@kerkoudenhoorn.nl

Banknr. Coll.v.kerkrentmeesters:

NL88RABO0351653929


Banknr. Diaconie:

NL20RABO0351652825


Banknr. Diaconie Bloemenfonds

NL51RABO0149542194


E-mail: Redactie KERKKLOK

redactiekerkklok@kerkoudenhoorn.nl.

E-mail: Redactie Website

Website: webmaster@kerkoudenhoorn.nl