Kerkdiensten

Zondag 23 december

Aanvang 9.30 uur

Drs.S.de Jong-Rijke, Rockanje

4e Advent, Kindernevendienst


Zondag 23 december

aanvang 16.30 u

KinderKerstfeest


Maandag,24 december aanvang 22.00 uur

Mevr. M. Keijzerwaard

Kerstnachtdienst m.m.v.

Catechisanten en koor

Cantatricum


Dinsdag,25 december

Aanvang 9.30 uur

Ds. A.N. Rietveld, Barendrecht

Kerstmorgendienst


Zondag,30 december

Aanvang 9.30 uur

Dhr. J. Sinia, Spijkenisse


Zondag 6 januari

Aanvang 9.30 uur

Ds. A.E. Visser, Alblasserdam

Nieuwjaarwensen

Zondag 13 januari

Aanvang 9.30 uur

Dhr. H. ten Voorde uit Hellevoetsluis

Kindernevendienst

Zondag 20 januari

Aanvang 9.30 uur

Dhr. J. Sinia, Spijkenisse

Zondag 27 januari

Aanvang 9.30 uur

Ds. E.J. Vledder uit

Hellevoetsluis

Kindernevendienst

Kopij voor het volgende

nummer moet binnen

zijn

vóór 25 januari

2019


Wilt u vervoer naar de kerkdiensten of heeft u interesse in de dienst op een cassetteband, dan kunt u contact opnemen met

Maartje Keijzerwaard

Tel.0181-462089 of mkeijzerwaard60@gmail.com

Kindernevendienst


400 jaar Dordtse Synode: het beste overkomt óns

2018. Dat betekent dat het dit jaar 400 jaar geleden is dat de Dordtse Synode bij elkaar kwam. Een internationaal gezelschap van protestantse theologen ging daar in debat over een verschil van mening in de Nederlandse kerken. De spanningen rond dit verschil waren zo hoog opgelopen dat een burgeroorlog dreigde, en dat terwijl men ook met Spanje nog in oorlog was.

Bent u tevreden over het functioneren van kerkenraad?

wo 24 okt. 2018

Wordt er in uw kerkenraad en gemeente te veel vergaderd? Bent u tevreden over de manier van besluitvorming en de communicatie in en door uw kerkenraad? Komt u in de kerkenraad toe aan ontmoeting, bezinning en een goed gesprek over het geloof in God?

Zomaar wat vragen die ter sprake komen tijdens de bijeenkomst 'Kerkenraad 2.025' op 26 november in Zaandijk.

Voorbeelden uit Enkhuizen, Almere en Zaandijk

Deze bijeenkomst vertellen vertegenwoordigers van de kerkenraad van Enkhuizen, Almere en Zaandijk over de veranderingen die zij hebben ingevoerd, wat het hen heeft opgeleverd en waar zij tegenaan lopen.

Zo houdt de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Enkhuizen tijd over voor andere dingen dankzij een nieuwe geclusterde vergadermethode. Samen eten met vertegenwoordigers van werkgroepen bijvoorbeeld. Het komt de communicatie en de onderlinge band ten goede.


Fenna Smit zegt hierover: 'We ontmoeten elkaar echt. Door het samen eten en de bezinning erna zitten we de rest van de avond op één level. De saamhorigheid is veel groter dan voorheen'. Ook ds. Henk Haandrikman is enthousiast over de wijziging: “Het inhoudelijke moment tijdens de vergadering is echt ons belangrijkste winstpunt. We voelen ons dan net een huiskamer-gemeenschap. En ten tweede: Het moderamen wordt veel meer gewaardeerd door de kerkenraad en de twee colleges. En de werkgroepen, die om beurten tijdens het seizoen langs komen, hebben ook het gevoel dat er naar hen geluisterd wordt. Zo geef je als kerkenraad op jouw beurt waardering aan de werkgroepen.”

Kerkenraad 2025

Vanuit het spoor van ’Kerk 2025’ zoeken deze lokale kerkgemeenten naar hun manier om eenvoudiger kerk te zijn en toe te komen om waar het om gaat. In de presentaties deze bijeenkomst komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • organisatieverandering
  • communicatie
  • kerkenraadsmodellen
  • draagvlak
  • leiderschap
  • veranderingsgezindheid en weerstanden,
  • knelpunten
  • imago van het ambt
  • vrijwilligerswerk

Van harte welkom!


> Klik hier voor het programma en om aan te melden. Deelname aan deze bijeenkomst is gratis.

Met geloof is geen kerk te klein

ma 15 okt. 2018

‘Wanneer is een kerk te klein?’, was de vraag (ND- Zeven 29 september) naar aanleiding van een kerksluiting in het Groningse Ulrum. Een kleine week eerder, 24 september, vond de dorpskerkendag plaats, van de dorpskerkenbeweging, pas opgezet door de Protestantse Kerk Nederland. Daar werd een andere vraag gesteld: hoe kun je als kleine geloofsgemeenschap kerk zijn in het dorp?

De vraag ‘wanneer is een kerk te klein?’ roept aantallen op: hoeveel gemeenteleden, hoeveel kinderen, hoeveel doopleden, hoeveel kerkgangers zijn er? En het antwoord op die vragen is binnen de traditionele kerken al vele jaren bekend: die aantallen worden steeds kleiner.

De dorpskerkenbeweging stelt daarom niet de vraag naar aantallen, maar draait het perspectief om. Probeer niet krampachtig te behouden wat je had, maar denk erover na hoe je kerk bént. Het gaat niet om hebben, maar om zijn.

Relaties en diepgang

Dat is een wezenlijk andere manier van naar de kerk kijken. Het gaat niet om hoeveel mensen er worden geteld. Het gaat om hoe je kerk kunt zijn in je dorp. En daarbij gaat het, zoals predikant Jelle de Kok in dat artikel zo mooi verwoordt, om relaties en om diepgang. ‘Hoe is de kwaliteit van de relaties onderling, hoe diep wil je in de geloofsbeleving met elkaar gaan?’ Dat is de basis van een gemeenschap en vanuit die basis ontstaat vitaliteit.

Dat die vitaliteit er is, bleek uit de grote belangstelling voor de dorpskerkendag en het enthousiasme waarmee mensen met elkaar ervaringen deelden. Het bleek dat je niet kunt spreken van ‘de’ dorpskerk. Die bestaat niet. Ieder dorp is anders, iedere kerk is anders, iedere geloofsgemeenschap is anders. Het is goed om je daarvan ook bewust te zijn.

Eigen context

De Protestantse Kerk zet zich met de dorpskerkenbeweging in om de dorpskerk onder de aandacht te brengen en streeft ernaar dat in elk dorp een kerk is. Dit betekent niet dat in elk dorp een gelijksoortige kerkdienst wordt gehouden op de zondagmorgen, waar iedereen zich thuis moet voelen en waar de kinderen ook nog een leuke dienst kunnen meemaken. Het betekent veeleer dat je kerk bent in je eigen context en dat je als kleine kerkgemeenschap aandacht schenkt aan de onderlinge relaties en de diepte in durft te gaan met wie er zijn.

Hoe dat vorm krijgt, kan heel verschillend zijn. In de ene dorpskerkgemeenschap past een hoog-liturgische viering, in de andere een meer evangelicale dienst met beamer en band. De ene kerk is zeer op het dorp betrokken, de andere kerk is meer naar binnen gericht. Maar het gaat vooral om het feit dat je er bent.

Een kerkenraadslid vertelde me met tranen in de ogen over de paasviering die de school in zijn kerk had georganiseerd. De juf die het verhaal zou vertellen, was niet-kerkelijk, maar ze had heel goed de Mattheüs-passion bestudeerd om het verhaal van de Stille Week en Pasen aan de kinderen te kunnen vertellen. Na afloop had ze hem gevraagd of het goed genoeg was, waarop hij had geantwoord: ‘Nooit eerder heeft dit verhaal me zo geraakt.’ Hij zei tegen mij: ‘Het feit dat we kerk-zijn in het dorp, inspireerde deze juf om op haar wijze het paasverhaal te vertellen. Zo bijzonder. Er gewoon zijn, dat is al een kracht in zichzelf!’

Altijd oplossingen

Een kerk is nooit te klein, zolang er geloof in de ontmoeting blijft bestaan. Als de kern sterk is, zijn er altijd oplossingen voor praktische problemen. Vanuit de ontmoeting op de zondagmorgen kun je deuren openen naar buiten. Verwacht niet dat mensen massaal naar de kerkdienst zullen komen, maar vraag eens een dorpsgenoot naar wat hem of haar inspireert; misschien zijn er wel meer raakvlakken dan je denkt. Zoek eens contact met het dorpsbestuur: hoe kun je als kerk aansluiten bij een activiteit in het dorp? Of zet de kerkdeuren open op Allerzielen, zodat mensen een kaarsje kunnen aansteken voor iemand die ze missen.

Nee, de kerk stroomt echt niet vol op zondagmorgen en de ledenaantallen zullen niet opeens groeien. Maar alleen het feit dat de kerk er is, dat de deur open is, zodat je even die andere wereld in kunt stappen – dat maakt al het verschil.

Vanuit de ontmoeting ontstaat nieuw leven, ook al kun je de mensen op één hand tellen. Een kerk is nooit te klein, als je gelooft in de ontmoeting met de ander en de Ander. Pas wanneer dat geloof verdwijnt, heeft de kerk geen bestaansrecht meer.

Jolanda Tuma • kerkelijk werker, dorpskerkenambassadeur voor de Protestantse Kerk

>Dit artikel werd op 10 oktober geplaatst in het Nederlands Dagblad

Gerealteerde berichten:


Protestantse Lezing 2018: Ben Tiggelaar

Hoe je zélf iets van je leven kunt maken. (Of toch niet?)

Op 31 oktober 2018 houdt Ben Tiggelaar de protestantse lezing in Corpus Experience. Ben Tiggelaar is bestsellerauteur, internationaal spreker, gedragswetenschapper én protestant.

Praktische informatie livestream

De lezing wordt uitgezonden via livestream. Op woensdag 31 oktober om 20.00 uur kunt u die bekijken via www.protestantsekerk.nl/lezing of https://www.facebook.com/ProtestantseKerkinNederland/.

400 jaar geleden - Geloof in God vs. vrije wil van de mens

Tiggelaar staat in zijn lezing op een eigentijdse manier stil bij de vraag die 400 jaar geleden - tijdens de synode van Dordrecht - maandenlang het gesprek van de dag was: Bepaalt God hoe het leven van mensen verloopt óf heeft de mens daar zelf invloed op?

Tegenwoordig kunnen Nederlanders zich nauwelijks iets bij dit vraagstuk voorstellen. Nederland is bij uitstek een land waar het geloof in God plaats heeft gemaakt voor een geloof in maakbaarheid. De overtuiging dat je zélf iets van je leven kunt en moet maken.

Anno 2018 - Zelfbeschikking hoog in het vaandel

Toch is het volgens de protestantse Tiggelaar goed om in de huidige prestatiemaatschappij waarin zelfbeschikking hoog in het vaandel staat opnieuw na te denken over deze historische vraag.

Tiggelaar: “Kun je zélf iets van je leven maken? Of is het vooral de kunst om te accepteren wat je overkomt? Geloof je dat jij de regie hebt, dat je zélf iets van je leven kunt en moet maken? Of is levenskunst omgaan met wat er aan onverwachte dingen op je pad komt?”

Tiggelaar - Gelovig mens én zelf iets van je leven maken

Tiggelaar publiceert al ruim twintig jaar over dit onderwerp. Over vragen als: hoe pas je je gedrag zo aan dat je je dromen durft te doen? Dat klinkt heel maakbaar. Maar tegelijkertijd gelooft hij in God. Hij legt regelmatig zijn vragen, twijfels, zorgen en dromen aan God voor. Dat God invloed op zijn leven heeft, benauwt hem niet. Integendeel.

Hoe Tiggelaar zijn geloof in God combineert met de gedachte dat je als mens zélf iets van je leven kunt maken, dat vertelt hij tijdens de protestantse lezing 2018 met als titel 'Hoe je zélf iets van je leven kunt maken. (Of toch niet?)'

De protestantse lezing is een maatschappelijk actueel statement vanuit de protestantse traditie. De lezing wordt jaarlijks gehouden op 31 oktober (Hervormingsdag).


Zondag 4 november 9.30 uur

Ds. A.N. Rietveld uit Barendrecht

OOGSTDIENST

Kindernevendienst

Zondag 11 november 9.30 uur

Dhr. E.de Jong uit Rhoon

Kindernevendienst

Zondag 18 november 9.30 uur

Ds. K. Waterlander uit Simonshaven

Zondag 25 november 9.30 uur

Drs.S.de Jong-Rijke uit

Rockanje

Laatste Zondag Kerkelijk Jaar

KindernevendienstProtestantse Gemeente Oudenhoorn

Onze tijdelijk predikant – ds. Els Visser,

tell 0786473784 of emailadres ea-visser@planet.nl

Vanaf begin november hebben we als gemeente weer een predikant gevonden die ons wil helpen in de tijd dat we vacant zijn. Ds. Els Visser woont in Alblasserdam waar haar man predikant is.

Voor alle informatie Scribamtnoordermeer@hotmail.com

KERKBLAD mailadres voor kopij redaktiekerkklok@kerkoudenhoorn.nl moet binnen zijn voor25 januari 2019WEBSITE voor kopij mailadres webmaster@kerkoudenhoorn.nlROMMELMARKT mkeijzerwaard60@gmail.com ( voor rommel ophalen)
  • ROMMELMARKT 0181 462089 of 0181 461255 (voor ophalen )

Meditatie: “Verwachten, verlangen, met gegronde hoop”.

We leven deze weken in de Adventstijd, de weken van uitzien naar de komst van de Messias in de wereld. ‘Kom tot ons, de wereld wacht, Heiland kom in onze nacht’ zingt het Liedboek (lied 433). Adventsweken waarin we toeleven naar Kerst, naar het feest van delen, het feest van omzien naar elkaar, het feest van hoop op een betere wereld, het feest van het verlangen naar vrede.

Aan het begin van de huidige jaartelling, in de tijd van de Romeinse overheersing over vele gebieden rond de Middellandse Zee en huidige Europese landen, zagen veel mensen in Israël uit naar de komst van de vredevorst. Dat was hun voorouders immers beloofd. Ze leefden in de verwachting dat God zijn belofte zou gaan vervullen. Maar wanneer dit zou gaan gebeuren was voor hen, net als voor de generaties die voor hen leefden, onbekend.

Maar als Jezus is geboren, dan mag iemand als Simeon in de tempel in Jeruzalem zien dat de belofte van God werkelijkheid is geworden. En Simeon straalt van vreugde en dankbaarheid: ‘Hij nam het kind in zijn armen en loofde God met de woorden: Nu laat u, Heer, uw dienaar in vrede heengaan, zoals u hebt beloofd. Want met eigen ogen heb ik de redding gezien die u bewerkt hebt ten overstaan van alle volken: een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen en dat tot eer strekt van Israël, uw volk. (Lucas 2 : 28 -32). Simeon moest lang wachten, maar hij mocht het meemaken. En dan zegt hij dat hij kan heengaan, oftewel: hij kan verdergaan (vs. 29). Hij kan verdergaan met zijn leven, maar nu met de blijdschap en vrede omdat hij weet dat de beloofde Messias is gekomen. Hij kan verdergaan met hoop voor zijn eigen leven en zijn hoop voor de wereld, omdat zijn verwachting dat ooit de Messias zou komen, gegrond is gebleken.

Met Kerst staan we extra stil bij het verlangen naar vrede. Een verlangen dat al zovele eeuwen klinkt. Verlangen naar vrede in een wereld waarin nog steeds zoveel geweld en onrecht is. En in de kerkdiensten zien we uit naar de woorden en liederen over dat verlangen, dat de vrede ooit eens zal komen.

We komen met verschillende verwachtingen naar de kerkdiensten, ook in de tijd van Advent en Kerst. We zien uit naar woorden die ons bemoedigen om verder te gaan, naar iets van een aanraking van Gods liefde, naar meer vrede met onszelf of met anderen, naar woorden die ons een weg wijzen in ons leven. En zo zijn er nog meer verlangens en verwachtingen die in ons hart leven.

Maar of we nu vaak naar de kerk komen of af en toe, God kent ons verlangens en ons uitzien naar licht, naar heling. En Hij komt een ieder van ons op een unieke manier tegemoet. Hij heeft immers zijn Zoon gezonden, de Vredevorst.

Dat we met vrede en verwachting ook na Kerst verder mogen gaan, het nieuwe jaar in!

En het geschiedde in de nacht der nachten

dat er een kind ter wereld werd gebracht

in Bethlehem, Gods antwoord uit den hoge

om alle leed en lijden te gedogen, -

een licht dat schijnt voor alle volken

in die nacht

als woord dat sterker is dan alle machten.

(Liedboek 455:5)

Ds. Els Visser

Bij de diensten december:

De komende tijd zullen gastpredikanten voorgaan in onze kerk, dit betekent dat vaak het rooster niet gevolgd zal worden, maar als u thuis toch wil lezen wat in de meeste kerken gelezen wordt als schriftlezing, volgen hieronder de hoofdlezingen.

En in deze maand volgen we de lezingen van het project van de kindernevendienst.

Zondag 1e advent 2 december:

Openb.1:9-11+8:1-4. Bericht uit de hemel.

Johannes is naar het eiland Patmos verbannen en krijgt daar visioenen die hij moet opschrijven, zodat de mensen in alle windstreken ze kunnen lezen. Hij ziet zeven engelen met bazuinen en nog veel meer.

Zondag 2e advent 9 december:

Lucas 3: 1-6. Een nieuw begin.

Johannes krijgt een bijzondere boodschap

te verkondigen; God zal redding brengen. Johannes vertelt erover bij de rivier de Jordaan. Hij zegt tegen alle mensen: “Kom hier maar naartoe. Laat achter je wat verkeerd was en begin opnieuw!”

God maakt een nieuw begin met mensen,

hij zal ze redden.

Op deze zondag zal het avondmaal gevierd worden.

Zondag 3e advent 16 december:

Sefanja 3: 14-20. Vreugde.

In de tijd van de profeet Sefanja is Jeruzalem in de ban van andere goden. Zelfs de tempel is ontheiligd. Maar er komt een dag dat God weer midden tussen zijn volk zal zijn. Mensen komen tevoorschijn uit hun schuilplaatsen. Het is feest en tussen de puinhopen wordt gedanst.

Zondag 4e advent 23 december:

Lucas 1: 39-45. Ontmoeting.

Deze week lezen we het verhaal over Elisabet, een oude vrouw die een kind verwacht. Haar man Zacharias heeft van een engel gehoord dat ze een kind zullen krijgen en dat hij Johannes zal heten. Als Elisabet bezoek krijgt van haar nichtje Maria, beweegt haar kind in haar buik. Ze weet dat Maria ook een kind verwacht, dat de Heer geboren zal worden.

Maandag 24 december Kerstnacht:

Lucas 2: 1-20. De geboorte van Jezus.

We lezen hoe de engelen vertelden aan de herders van de geboorte van de Heer Jezus.

Waar zij Hem konden vinden – in een voederbak in een stal.

Aan deze dienst werken de catechisanten mee en het koor Cantatricum.

Dinsdag 25 december Kerstmorgen:

Lucas 2: 1-20. Lichtpunt.

Hoe zou het zijn als de wereld er plotseling totaal anders uit gaat zien, mooier dan je ooit had gedacht? Dat gebeurt bij de herders in het verhaal. Er verschijnen engelen uit de hemel die de vrede uitroepen en in de stal ligt het kind dat God dichtbij brengt.

Zondag 30 december:

Lucas 2: 25-40. Simeon en Hanna.

Het verhaal van Jezus begon in een stal: op een onbelangrijke plaats. Vandaag gaat het verder bij de tempel. Dat is ook de plek waar Simeon en Hanna het kind Jezus vinden. Ze herkennen in hem de langverwachte, de Messias die komen zou.

Lector voor Lezingen:

2 dec. - Alette Osinga

9 dec. - Cor Schoon

16 dec. - Dikkie Vaandrager

23 dec. - Maartje Keijzerwaard

24 dec. - Margriet van Hilten

25 dec. - Saskia v.d. Kooij

30 dec. - Leo Vaandrager

6 jan. - Arie van Reeuwijk

Collecten:

College van kerkrentmeesters

(incl. schaalcollecte bij de uitgang)

De collecte van het college van Kerkrentmeesters bracht in de maand

oktober totaal € 299,15 op.

Ontvangen van de fam. P. € 10,00 voor

de Kerkklok.

Diaconie

4 nov. Najaarszendingscollecte € 88,50

11 nov. Kerk in Actie Diaconaat € 38,50

18 nov. Prot. Kerk Missionairwerk € 28,35

25 nov. Hospice “Calando” €176,00

Allemaal hartelijk bedankt voor uw bijdragen.

Vriendelijke groet,

Namens de Kerkrentmeesters

Cor Schoon en Mari Noordermeer

Invalpredikant

U heeft het waarschijnlijk al gehoord of gelezen; ik ben voor de komende maanden als tijdelijk predikant werkzaam in de gemeente. Het leek me goed om me ook via de Kerkklok kort aan u voor te stellen, zodat u een idee heeft wie u komt bezoeken en wie u aan de telefoon krijgt als u de hulp van de invalpredikant wilt inroepen.

Ik heb als vaste parttime predikant in Woerden en Groenekan gewerkt. Het predikantschap combineer ik met lesgeven in het voortgezet onderwijs. Ruim twee jaar geleden zijn mijn man en ik verhuisd naar Alblasserdam. Na eerst nog een jaar naar mijn oude gemeente heen en weer te hebben gereden heb ik me bij het landelijk bureau van onze Protestantse Kerk beschikbaar gesteld voor tijdelijk predikantswerk. De afgelopen tijd heb ik negen maanden voor 50% in Hervormd Sleeuwijk gewerkt vanwege de predikantsvacature aldaar. En nu, vanaf 1 november, werk ik voor 20% bij u in Oudenhoorn. Mijn taken bestaan uit pastoraat, één keer in de maand voorgaan in de kerkdienst, de kerkenraadsvergaderingen bijwonen en wat woorden aanleveren voor de Kerkklok. Daarnaast zal ik natuurlijk overleg hebben met uw consulent.

Ondertussen zoek ik nog naar parttime werk als vaste predikant ergens.

Met mijn man heb ik drie kinderen (al enige tijd uit huis) en twee kleinkinderen. Ik houd van lezen, fietsen, tuinieren, loop soms hard en hoop weer te gaan roeien. Verder zing ik graag en ben ik sinds september weer lid van een koor geworden.

Mocht u een gesprek met we willen of gewoon even iets kwijt willen, dan kunt u me telefonisch of per mail bereiken. De gegevens vindt u in dit kerkblad en op de website.

Ds. Els Visser

Aan alle kinderen van Oudenhoorn,

Het is weer vroeg donker, alle lichtjes gaan weer vroeg aan. Nog een paar weken en dan is het weer kerst. Ook dit jaar is er weer een kinderkerstfeest in de kerk speciaal voor jullie.

Zoals elk jaar vertellen we het geboorte verhaal van Jezus. Natuurlijk is er weer een stal in de kerk nagebouwd en wie weet komt er weer een echt schaap!!!!.

Komen jullie allemaal ,want dit feest is voor alle kinderen.

Natuurlijk mogen pappa mamma opa oma ooms en tantes ook allemaal komen.

Het feest is ZONDAG 23 december

om 16.30

tot dan.

Margreet, Daniel en Saskia

Kerstnachtdienst

De Kerstnachtdienst zal dit jaar op een maandagavond zijn, aanvang 22.00 uur, voor iedereen geld deze ongebruikelijke oproep:

neem allemaal je/uw mobiel mee naar de kerstnachtdienst, u/jij zult hem

nodig hebben!

Natuurlijk gaan we hem niet gebruiken om te bellen/appen en dergelijke, maar zorg dat hij aan staat en op de stilstand staat.

In de kerstnachtdienst worden wij vereerd met een optreden van het alom vermaarde koor Cantatricum, zij zingen de sterren van de hemel en komen vanuit alle hoeken van Voorne naar ons kleine dorp.

Aan de film wordt druk gewerkt, het team

van acteurs bestaat uit een zeer gemêleerd gezelschap en Brent gaat enorm zijn best doen om er een prachtfilm van te maken .

Catechisatie

In November zijn we gestart met catechisatie, we zijn bij elkaar gekomen om te starten met het maken van een kerstfilm en Wouter Noordermeer komt ons team versterken, daar zijn we heel blij mee uiteraard. De eerste keer catechisatie was op 26 november, hoe dat is verlopen is op dit moment van schrijven niet bekend, het is nu de 25e , maar we hopen natuurlijk op een fijn seizoen en een knaller van een kerstfilm !

In memoriam: Annie Elderkamp

Op 22 oktober 2018 is overleden: Anna Elderkamp-den Broeder (Annie) op de

leeftijd van 84 jaar.

De wieg van Annie stond in Den Helder, bij haar geboorte bleek ze zo klein dat ze tot haar 2e jaar poppenschoentjes moest dragen omdat er geen kleine maatjes voor haar te koop waren. In Den Helder woonde ze tot haar 7e jaar en groeide op bij lieve ouders en haar broer Leen. Haar vader was timmerman op de schepen van de marine, in de oorlogstijd lag het schip waar hij op werkte in Rotterdam en werd gebombardeerd, zo verloor de fam. Den Broeder hun vader/man.

Het gezin verhuisde naar Hellevoetsluis, in de buurt van familie, moeder kon niet rondkomen van het kleine beetje uitkering en ging kostgangers houden. Annie doorliep de lagere school en de Mulo en haalde haar papieren voor secretaresse, in haar vrije tijd werkte ze bij de supermarkt ( wat nu de Plus is) en kon later aan de slag als secretaresse bij de rubber. Als ze 16 is krijgt haar moeder kennis aan 1 van de kostgangers, ze besluiten samen door het leven te gaan, maar eerst vraagt de man netjes aan Annie: vind je het goed dat ik je stiefvader wordt en bij jullie kom wonen? Waarop Annie antwoord: dat is goed, maar dan wil ik wel een nieuwe fiets en zo gebeurde het.

Op haar 22e leert ze Kees Elderkamp kennen in de dancing van Hellevoetsluis via een vriendengroepje , tijdens hun verkeringstijd krijgt Annie een zwaar ongeluk; ze zit achterop de solex bij haar moeder, ze worden aangereden door een bus, Annie vloog over de bus heen en kwam er zwaar gehavend uit. Ze heeft ontzettend lang moeten revalideren en zou nooit meer volledig herstellen, maar haar man heeft al die tijd voor haar gezorgd.

In 1959 werd het gezin verblijd met de geboorte van Peter, voor hem was Annie een zorgzame moeder, ze zorgde dat het hem aan niets ontbrak, een moeder die niet sprak over gevoelens, een stugge vrouw, die tijdens feestjes helemaal los kon gaan met vrienden, een moeder die het fijn vond om te borduren en te breien en van raffia lampenkappen maakte. Peter ontmoet Marie, voor haar staat de deur open bij huize Elderkamp, waar moeder de kapitein op het schip is. Na 3en half jaar inwonen gaan ze samen verder en worden Martijn en Stefan geboren. Maar dan in 2001 krijgt Annie een enorme klap te verwerken als haar man overlijd, familie ontfermt zich over haar, maar Annie krijgt te kampen met psychische problemen en wordt opgenomen in een zorginstelling, daar heeft ze 15 jaar geleefd, een leven wat haar zeer zwaar viel, na de dood van haar man was voor Annie de glans van het leven verdwenen en maakte ze het zichzelf en de mensen die om haar heen stonden niet gemakkelijk.

Toen ze het zeer benauwd kreeg tijdens het eten van een boterham, kreeg ze broodkruimels in haar longen en volgde een lange weg van ziek zijn, van even een opleving waar men zich over verbaasde, en uiteindelijk haar overlijden. Annie is over het lijden heen. We wensen familie en vrienden troost en kracht toe om te verwerken en verder te gaan .

M.B.Keijzerwaard

Cantatricum Voorne

In de Kerstnachtdienst komt het dameskoor “Cantatricum” zingen. Het koor is begonnen vier jaar geleden in Hellevoetsluis in de muziekschool, maar moest verhuizen naar Brielle omdat het theater en dus ook de muziekschool verbouwd moest gaan worden. In Brielle zongen we in de Synagoge, maar al gauw gingen er stemmen op dat deze verkocht zou gaan worden en er horeca in zou komen. Dus weer op zoek naar een andere locatie en dat is geworden cultureel centrum “De Man” in Oostvoorne.

Iedere donderdagmorgen oefenen we vanaf half tien tot half twaalf, onder leiding van

Ton van Nierop, met veel plezier en een afwisselend repertoire. Ook zin om mee te zingen? Kom gerust eens langs en geniet van de gezelligheid en saamhorigheid onderling.

Bedankje van de Voedselbank

Het bestuur en de coördinatoren van Stichting Voedselbank Hellevoetsluis zijn wederom

blij verrast met de ingezamelde goederen door de Protestantse Kerk van Oudenhoorn tijdens de Oogstdienst 2018 .

De producten die deze actie opleverden zijn een welkome aanvulling op de ruim 180

voedselpakketten die wij wekelijks samenstellen.

Wij danken u hartelijk voor het organiseren van deze actie en willen de gemeenteleden

danken voor hun bijdrage.

Steeds weer blijkt de betrokkenheid van welke organisatie dan ook, voor ons als vrijwilligers, een enorme stimulans om ons

te blijven inzetten voor het mooie en zinvolle werk dat wij mogen doen voor onze medemens.

Werkgroep Vrienden delen met Vrienden,

Brasov, Roemenië

Het einde van het jaar nadert en dan houden we u op de hoogte van het wel en wee van de vrienden in Brasov.

Het zijn vrijwel allen ouderen met een klein pensioen en incidenteel jongeren, die ziek zijn. Helaas verandert er daar niet zo veel voor hen ten goede, behalve dat u hen wilt en blijft ondersteunen.

Nieuwe vrienden die erbij kwamen bedanken we hierbij! Heel fijn dat zij onze “club” kwamen versterken!

Maar u weet dat we altijd nieuwe vrienden zoeken om dit werk, dat onder de Diaconie valt, voort te kunnen zetten.

De armoede is in het achterliggende jaar helaas niet verdwenen en voor medicijnen zal nog steeds betaald moeten worden. Een aantal vrienden ontvangt een bijdrage in de zijn thuis gekomen:

Dhr. Keijzerwaard, Hollandseweg

Mevr. C. Dirks, Molendijk

Overleden:

Mevr.A.Elderkamp-Den Broeder, Rotterdam

Gift bloemen pot

Van mevr. v B. uit Heenvliet ontvingen wij een gift van € 25 en een groet van haar aan ons allen. Hartelijk dank hiervoor!

Doorgeven mensen die ziek zijn of uit het ziekenhuis komen : M. Keijzerwaard

tel.462089 of mkeijzerwaard60@gmail.com Ook als u weet dat iemand 75 jaar is geworden en nog geen bloemen van de kerk krijgt, geef het a.u.b. door.

Een nieuw Adventslied:

Ik geloof in mijn God als de kracht,

Die het licht ontsteekt, waar het duister is,

Die weer glans aanbrengt, waar geen luister is,

Die een vuurvlam is in de nacht.

Ik geloof in mijn God als de bron,

Van waaruit alles leeft wat geboren is,

Die weer thuisbrengt wat ooit hier verloren is,

Die het woord sprak, waarmee het begon.

Ik geloof in mijn God als het doel

Van de voeten die hier op aarde staan,

Van de dromen die door alle landen gaan,

Van de zoektochten van het gevoel.

Ik geloof in mijn God als de stem,

Die de wereld naar toekomst en vrede leidt

En de globalisering, zo lang verbeidt,

Van geloof, hoop en liefde door Hem.

Alfred C. Bronswijk

DE KERKKLOK

Kerkblad van de Protestantse

Gemeente te Oudenhoorn.

Website: www.kerkoudenhoorn.nl

E-mail: kerkbestuur@kerkoudenhoorn.nl

ANBI Kerkrentmeesters:

www.kerkoudenhoorn.nl/anbi-kerkrentmeesters

ANBI diaconie: www.kerkoudenhoorn.nl/anbi-diaconie

Predikant: Vacant

Invalpredikant: Ds. Els Visser

Tel.: 06-36559578

Onze Scriba

Dhr. Mari Noordermeer

E-mail: scribaMTNoordermeer@hotmail.com

Postadres Ruigendijk 32.

3227CG Oudenhoorn

Tell 06 38659172

Ledenadministratie

Dhr. C.P. Schoon E-mail corschoon@kerkoudenhoorn.nl

Financiële administratie van het

College van Kerkrentmeesters

Mevr. C. Dirks-v.d.Zee tel: 0181-461694

E-mail: adm@kerkoudenhoorn.nl

Banknr. Coll.v.kerkrentmeesters:

NL88RABO0351653929

Banknr. Diaconie: NL20RABO0351652825

Banknr. Diaconie Bloemenfonds

NL51RABO0149542194

E-mail: Redactie KERKKLOK

redactiekerkklok@kerkoudenhoorn.nl.

E-mail: Redactie Website

Website: webmaster@kerkoudenhoorn.nl

Wilt u vervoer naar de kerkdiensten of heeft u interesse in de dienst op een cassetteband, dan kunt u contact opnemen met

Maartje Keijzerwaard

Tel.0181-462089 of mkeijzerwaard60@gmail.com

KERKKLOK NOVEMBER

Als u dit leest, is het begin November, de maand van licht en donker, de maand waarin we de kilte van de winter zo duidelijk gaan voelen in onze botten, maar ook de maand waarin we gedenken .

Gedenken dat alles waarmee we ons bezig houden, alles wat om ons heen is, alles wat groeit en bloeit, niet

vanzelfsprekend of toevallig is. In de kerk hebben we daar een speciale dag voor, dit jaar is dat op 4 november, we noemen die dag Oogstdienst ,dan laten we aan God zien hoe dankbaar we zijn met al het goede wat we ontvangen, in vroeger tijden, toen er nog veel meer boerenbedrijven in Oudenhoorn waren, zat de kerk op deze dag stampvol, boeren weten als geen ander hoe afhankelijk we zijn van het weer, zeker wat de oogst betreft, en vanuit het geloof gezien, kun je ook zeggen, we zijn allemaal afhankelijk van God, niet alleen wat de oogst betreft, maar alles waar je je mee bezig houd. Daarom kun je dankbaar zijn voor al het goede wat je mag ontvangen, je kunt denken aan je werk, school, een warm bed enz. , het is allemaal niet vanzelfsprekend , maar goed dat is iets wat je zelf mag ontdekken of zoals men in de volksmond wel eens zegt:

het mot je gegeven worden .

God danken in de oogstdienst doen we door etenswaren mee te nemen, bestemd voor de voedselbank en d.m.v. een oogstcreatie laten we God symbolisch zien hoe blij we zijn, ook is er de gelegenheid om een gift te geven die de kerk weer kan besteden aan bijv. onderhoud en na de dienst brengen we fruitbakjes rond bij ouderen en mensen die alleen zijn komen te staan na het verlies van een geliefde . Het is goed om jezelf te bezinnen op deze dingen, om er niet bij voorbaat van uit te gaan dat we alle weelde waar wij in leven, aan onszelf te danken hebben, in dit verband kunnen we nog wat leren van de Amerikanen, zij vieren elke

4e donderdag van November Thanksgiving, vergelijkbaar met ons oogstfeest, maar dan veel groter opgezet en de laatste jaren uitgebreid met allerlei festiviteiten . Thanksgiving is een echt familiefeest waarbij men de tijd neemt om uitgebreid God te danken tijdens de maaltijd, mensen zijn dan ook echt 4 dagen vrij en bezinnen zich op hoe dankbaar ze zijn. ( hoewel er op black Friday ook wel eens ondankbaarheden kunnen plaatsvinden )

Dan, op 25 november gedenken we alle mensen uit Oudenhoorn die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen. We noemen deze dag de laatste zondag van het kerkelijk jaar, vroeger gebeurde dit op de laatste zondag van het burgerlijk jaar, 31 december, en in de Rooms Katholieke kerk gedenkt men de overledenen op 2 november.


In Oudenhoorn wordt iedereen herdacht , gelovig of niet gelovig, dat is eigenlijk uniek, in Oudenhoorn hoort iedereen er bij, of dat je nou in God gelooft of niet. Dat maakt namelijk helemaal niets uit, maar wat wel uitmaakt is dat we met elkaar samen leven in dat dorp , dat we met elkaar meeleven en wat is het dan fantastisch als jij degene bent die op zo’n zondag naar de kerk komt om er gewoon te zijn voor degene die troost nodig heeft, omdat de naam van zijn /haar geliefde daar klinkt . Dan is het goed dat we om elkaar heen staan en samen gedenken .

Voel je daarom welkom om er bij te zijn, kom zonder drempelvrees .

M.B.Keijzerwaard

Bij de diensten november:

De komende tijd zullen gastpredikanten voorgaan in onze kerk, dit betekent dat vaak het rooster niet gevolgd zal worden, maar als u thuis toch wil lezen wat in de meeste kerken gelezen wordt als schriftlezing, volgen hieronder de hoofdlezingen en de naam van de predikant die voorgaat.

Zondag 4 november:

Dan is het Oogstdienst en zal ds. Rietveld uit Barendrecht voorgaan, de hoofdlezing voor die dag is uit Marcus 12 vers 18-27 waar een religieuze groepering uit die tijd Jezus uit de tent probeert te lokken en Jezus hen luid en duidelijk van een antwoord voorziet.

Zondag 11 november:

De dag van Sint Maarten, preekt dhr. De Jong uit Rhoon, die dag staat Marcus 12 vers 28-34 op het rooster, waar een Schriftgeleerde verstandige dingen zegt nadat Jezus zijn vraag had beantwoord, een lezing die wel heel dichtbij het verhaal van Sint Maarten staat.

Zondag 18 november:

Deze zondag preekt ds. Waterlander uit Simonshaven, hij is onze consulent en wil graag een keer bij ons voorgaan.

Marcus 12 vers 38-13vs2 is aan de orde, in dit gedeelte wordt het beroemde verhaal verteld van de arme weduwe die al haar bezittingen offert.

Zondag 25 november:

De laatste Zondag van het Kerkelijk Jaar,

waarin we met elkaar de mensen gedenken die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen en denken aan geliefden die we missen.

Ds. Saskia de Jong uit Rockanje zal in deze dienst voorgaan. Marcus 13vers 14-27 staat op het rooster, maar ik vermoed dat mevr. de Jong een andere lezing gebruikt, omdat dit een moeilijkstuk is uit de toespraak van Jezus over de toekomst. Maar dat kunnen we zeker aan haar overlaten.

Lector voor Lezingen:

4 nov. - Arie van Reeuwijk

11 nov. - Mari Noordermeer

18 nov. - Leen Keijzerwaard

25 nov. - Margreet Poldervaart

2 dec. - Alette Osinga

Collecten:

College van kerkrentmeesters

(incl. schaalcollecte bij de uitgang)

De collecte van het college van Kerkrentmeesters bracht in de maand september totaal € 372,95 op.

Diaconie

30 sept. Eigen diaconie € 65,20

7 okt. Sulawesi €111,70

14 okt. Werelddiaconaat Nepal € 53,05

21 okt. Werelddiaconaat OostEuropa € 32,95

28 okt. Eigen diaconie €102,35

Allemaal hartelijk bedankt voor uw bijdragen.

Vriendelijke groet

Namens de Kerkrentmeesters

Cor Schoon en Mari Noordermeer

Tijdelijk predikant – ds. Els Visser,

Vanaf begin november hebben we als gemeente weer een predikant gevonden die ons wil helpen in de tijd dat we vacant zijn. Ds. Els Visser woont in Alblasserdam waar haar man predikant is. In de oogstdienst op

4 november(waarin voorgaat ds. Rietveld) zal zij zich voorstellen aan de gemeente.

Wij hopen op een goede samenwerking in

de komende tijd.

Namens de kerkenraad,

Mari Noordermeer

Oogstdienst

Zondag 4 november is het weer Oogstdienst.

In deze speciale dienst danken we God voor al het goede dat we mogen ontvangen; de oogst van het land, het werk dat we mogen verrichten, het mooie weer, de regen die nodig is om alles te laten groeien en bloeien, de overvloed waarvan we mogen genieten, kortom alles waar we dankbaar voor zijn.

We krijgen de kans om iets voor een ander te betekenen door: houdbare voedingsmiddelen (bijvoorbeeld; rijst, macaroni, blikgroeten, koffie, thee, suiker) mee te nemen naar de kerk. Deze voedingsmiddelen worden dan na

de dienst naar de voedselbank in Hellevoetsluis gebracht.

Op vrijdag 2 november worden de fruitbakjes gemaakt voor alle bejaarden en zieken in Oudenhoorn. We beginnen om 19.00 uur. Hierbij kunnen we nog wel wat hulp gebruiken. Een leuke klus en als we met veel zijn is het zo gebeurd!

Als u fruit en/ of bijvoorbeeld noten wilt

schenken voor de fruitbakjes dan kunt u dit vrijdagavond voor 19.00 uur afgeven in de kerk. Na de oogstdienst worden de fruitbakjes weggebracht. Hiervoor kunnen we ook uw hulp gebruiken.

Als iedereen een paar bakjes meeneemt is ook dit snel gebeurd!

In Memoriam Jaap Blinde

Op 17 september is overleden: Jaap Blinde in de leeftijd van 53 jaar.

Jaap woonde met Diane, Boris en Evi aan de Molendijk in het huis waar hij vroeger met zijn ouders heeft gewoond. Hij zag het levenslicht in Mijnsheerenland en woonde tot zijn kleutertijd in Vierpolders. Daarna verhuisde het gezin naar de Molendijk toen zijn vader daar werd aangesteld als filiaalhouder van Cebeco handelsraad. Jaap groeide op met zus Jolanda in een warm nest, later werden ook Jeanette en Jim geboren. De familie Blinde trok bij elke gelegenheid die zich voordeed naar het strand aan de Maasvlakte en genoot van de vakanties op de Veluwe. Jaap is van kleins af aan het liefste bij zijn vader in de werkplaats, alwaar zijn technisch talent al snel ontdekt wordt. Hij ontwikkelt zich tot een lief, ondeugend ventje die gek is op alles wat wielen heeft en hard gaat en het liefst bezig is met dingen in elkaar prutsen.

Op de basisschool maakt hij kennis met muziek en leert accordeon spelen, dat gaat hem zo aardig af dat hij met een schoolkameraad zelfs optreed op de Henri Dunant. Later zou zijn liefde voor allerlei soorten muziek alleen maar groter worden.

In zijn jonge jaren hangt deze vrolijke jongen de beest uit op het dorp met zijn vrienden en sleutelt hij met hen graag aan brommers , later stockcars en auto’s , die ook uitgebreid getest worden door henzelf. Hij stond bekend als een stoere bonk met een gouden hart. Uiteraard gaat Jaap de technische kant op wanneer hij vervolgopleidingen volgt, hij gaat aan de slag bij de benzinepomp van Verkleij/Luijmes, zijn vader en nog later

Farm Frites. Hij was een harde werker die zeer gewaardeerd werd door zijn collega’s.

In zijn diensttijd ontmoet hij tijdens een vrij weekend Diane en met haar bouwt hij een prachtig leven op; ze genieten van uitgaan, vakantie en vrienden en gaan wonen aan de Den Uijlstraat, later Eeweg, waar Jaap alles zelf verbouwt en een nieuwe hobby ontwikkeld met een goed vriend: krachttraining, 5 dagen per week trainen.

Maar in 1993 krijgt de familie een grote klap te verwerken; Jolanda komt om bij een verkeersongeval, onbegrijpelijk en intens verdrietig, 2 jaar later komt Jim om het leven, weer een klap die niet te verwerken is, het leven wordt voor allemaal anders. En toch, de familie gaat moedig verder en is er voor elkaar. Jaap en Diane ruilen van woning met zijn ouders en aan de Molendijk wordt Boris geboren en later Evi, een gezin waar liefde en gezelligheid hoog in het vaandel stond, Jaap die het heerlijk vond om van alles met zijn kinderen te ondernemen, zijn kinderen en Diane waren alles voor hem.

Nadat hij zijn 50e verjaardag uitbundig heeft gevierd met zijn naaste familie en vrienden , krijgt hij gezondheidsklachten en er volgt een weg van dokters en ziekenhuisbezoeken, van langzaam achteruit gaan, telkens moeten inleveren en uiteindelijk terecht komen aan een longmachine, maar er was hoop toen hij in aanmerking kwam voor nieuwe longen, groot was de vreugde in ons hele dorp toen de operatie geslaagd was, maar wat een onbeschrijfelijk verdriet toen we hoorden dat Jaap een herseninfarct kreeg en hij niet meer wakker zou worden .

We namen afscheid van hem op 22 september in de kerk van Oudenhoorn. Hartverwarmend, zoveel mensen die afscheid van deze vechter voor het leven kwamen nemen. We draaiden enkele muzieknummers die Jaap geweldig vond, keken naar de foto’s die een stuk van zijn leven in beeld brachten en hoorden in de toespraken hoe veel hij voor mensen heeft betekend. Daarna brachten we Jaap naar zijn laatste rustplaats aan de Leuneweg, waar ook Jolanda en Jim rusten.

We wensen Diane, Boris, Evi, zijn vader en moeder, familie, vrienden/vriendinnen en ieder die Jaap gaat missen, troost en kracht toe en hopen dat zij zich gedragen mogen weten.

M.B.Keijzerwaard

In memoriam Rene Pille

Op 27 september is overleden:

Reindert Cornelis Pille in de leeftijd van

56 jaar.Rene is geboren aan de Gemeenlandsedijk in Abbenbroek , daar groeide hij op bij lieve ouders en zijn broer Cor, met wie hij het over het algemeen goed kon vinden. Die twee waren meestal buiten te vinden, spelen in en rond de boomgaard van de fam. Pille, vooral het rondrijden met de lorrie was een favoriete bezigheid van Rene, maar hij genoot ook als hij kon gaan vissen . Na de lagere school doorliep hij de tuinbouwschool, waarna hij in de Lier de middelbare tuinbouwschool afmaakte en in zijn vrije tijd er lol in had om te stappen met vrienden en achter de meisjes aan te gaan .

Hij werkte soms voor Leen Voogt en freesde tuintjes bij particulieren, daarna kwam hij voorgoed werken in de boomgaard, aan de Gemeenlandsedijk werd groente, fruit een aardappelen verkocht, de boomgaard werd uitgebreid en de familie werkte keihard.

Rene leerde een vrouw kennen met wie hij trouwde, ze woonden aan de Molendijk in Oudenhoorn, maar na 10 jaar huwelijk volgt er een scheiding, die zoveel teweeg brengt, dat Rene er helemaal kapot van is en er bijna aan onderdoor gaat, ook komt zijn vader plotseling te overlijden op 59 jarige leeftijd, een enorme klap voor de fam Pille .

In 2006 komt Robert, een jongen uit Polen, helpen in de boomgaard, dat blijkt een gouden greep, hij blijkt een betrouwbare, harde werker en een jaar later komt ook zijn moeder, Ella, het team versterken, als zij terug gaat naar Polen koopt ze een woordenboek Nederlands en leert de taal van ons land, het volgende seizoen spreekt ze Nederlands en leert ze Rene beter kennen, ze kunnen heel goed met elkaar opschieten en besluiten samen verder te gaan. Met Ella bouwt hij een nieuw leven op, Rene krijgt weer vreugde in zijn bestaan, hij is dan weer die vriendelijke, goedlachse man die grapjes maakt, samen gaan ze op vakantie naar Polen en leert hij de familie van Ella kennen, hij was een lieve man die de 3 kinderen van Ella behandeld alsof het zijn eigen kinderen waren. Samen delen ze lief en leed en hebben het 10 fijne jaren goed met elkaar. Dan krijgt Rene te kampen met zijn gezondheid en doen de dokters hun uiterste best om hem te helpen, in het ziekenhuis van Nieuwegein volgt een operatie van 8 uur, het is een enorme schok als blijkt dat Rene komt te overlijden, zijn geliefden zijn zeer bedroefd om dit grote verlies en iedereen die de fam. Pille een beetje kent, is bedroefd met hen.

Op 4 oktober was er een afscheidsdienst in Rotterdam, waar familie, vrienden en bekenden Rene de laatste eer brachten. We bidden zijn geliefden, familie, vrienden en ieder die Rene gaat missen Gods troostrijke nabijheid toe.

M.B.Keijzerwaard

Schoenendoosactie 2018

Ook dit jaar wordt weer de bekende schoenendoos actie georganiseerd door Actie4kids met als motto Doe Mee. Vele jaren werden de dozen verstuurd door organisatie De Samaritaan. Omdat dit project zo groot is geworden is de verzending nu over gedragen aan GAiN (Global AiD Network ) uit Driebergen. Dit is een wereldwijde hulporganisatie die zich inzet om Gods liefde te laten zien aan mensen die lijden en in nood zijn. Dit doet ze door middel van hulptransporten, hulpreizen, noodteams, langdurige ontwikkelingshulp en het boren van waterputten met” Water for Life” voor schoon drinkwater. Dit jaar zullen de dozen gaan naar Zambia, Moldavië en Roemenië.

Voor de organisatie van het project en de transportkosten wordt weer een bijdrage van € 5,=per doos gevraagd. Instructie folder kunt u meenemen van de tafel bij de ingang van de kerk en bij het jeugdhonk. Inleveren van de dozen kan in de kerk t/m zondag

25 november. De dozen worden daarna naar het verzamel punt in Zuidland gebracht.

Als er nog mensen zijn die een helpende hand willen bieden bij het verzendklaar maken van de dozen, kunnen zij contact opnemen met Henk & Karin Schenk in Zuidland.

tel. 452061.

Dikkie Vaandrager

SAM’S Kledingactie-6 oktober 2018

Heel hartelijk dank voor de 120 kilo textiel die is ingezameld op 6 oktober j.l. Mede dankzij u kan het team van Sam’s kledingactie projecten blijven ondersteunen voor mensen in nood. Door uw hulp zijn weer veel mensen voorzien van goede kleding en hebben velen weer hoop op een betere toekomst.

Nogmaals onze hartelijke dank!

Team Sam’s kledingactie.

Longfonds 2018 en KWF.

De opbrengst van het Longfonds 2018 van ons dorp was € 525,95 en van de

KWF € 1.025,00.

Iedereen bedankt voor jullie giften.

Linda Voogt, Erik Noordzij en Marcel Boere bedankt voor jullie inzet al die jaren.

Ik wil Arja Koorteleven, Corneel Post en Marjan Wageveld verwelkomen in onze groep.

Jullie ook bedanken voor jullie onzet.

Hartelijke groet, Tola Krijgsman.

Zuidland Zingt:

Zuidland Zingt bestaat tien jaar. En dat wordt op zaterdagavond 3 november gevierd met een schitterende jubileumzangavond in de Welkomkerk. Naast veel samenzang wordt de avond extra opgeluisterd door

Soli Deo Gloria uit Urk

o.l.v. Jaap Kramer, organist Marco den Toom en violiste Chloë Elsenaar.

Ds. Jan Schep verzorgt die avond een korte overdenking. De aanvang is 19.30 uur. De zangavond duurt twee uur (tot 21.30 uur), zonder pauze. Entreekaarten kosten 7,50 euro. Kinderen tot en met 12 jaar mogen gratis naar binnen. Bij de uitgang zal nog wel een extra collecte worden gehouden.

C.Z.O.V Te Deum Laudamus

geeft een concert.

Zaterdag 17 november 2018, in de Ontmoetingskerk, Kon. Wilhelminalaan 1,

te Spijkenisse.

Waar werken van Gabriel Fauré, koersen en Louis Verne worden gezongen.

Ook zijn er prachtige orgelsolo’s te horen.

Dit concert begint om 20.00 uur.

Medewerking wordt verleend door organist Adriaan Hoek.

Al gehele leiding is in handen van

dirigent Paul Jonkers.

Kaarten á € 10,00 zijn verkrijgbaar in de voorverkoop bij Mw. N van Marion tel.0181-631704 en Mw. G Boelaars 0181 620765.

En aan de zaal op de avond van het concert voor €12,50

Concert Windbroke 18 november:

Neem vier muzikale mannen-van-een-zekere-leeftijd, een grote dosis liefde voor authentieke Keltische muziek, een flinke bak humor en relativerend vermogen, en je krijgt de Keltische folkband Windbroke! Hoe verschillend het pluimage van de heren ook mag zijn, de afzonderlijke ontdekking van het Keltische genre in de folkmuziek bracht hen jaren geleden samen. 18 november speelt deze folkgroep in de kerk van Oudenhoorn.

Muziekstijl

De kenmerkende akoestische luister-folk die Windbroke speelt is afkomstig uit streken die ooit zijn beïnvloed door Keltische culturen zoals dat niet alleen in Ierland en Schotland, maar ook in Frankrijk, Spanje en zelfs Portugal het geval is. Doorspekt met wetenswaardige vertellingen levert dit een sterk afwisselend programma op van verhalende liederen en instrumentale nummers van melancholiek tot vrolijk, ritmisch of uitbundig. Hierin bewandelt de band niet de gebaande paden maar kiest voor minder bekende muziek uit de rijke Keltische traditie.

Historie

Windbroke en zijn voorlopers hebben een geschiedenis die teruggaat tot 1999. De huidige bezetting ontstond in 2013. Sindsdien timmeren de mannen uit Vlissingen en omstreken behoorlijk aan de weg en is hun agenda gevuld met optredens, projecten en toertjes. Dit jaar doet de groep een ronde langs 14 historische kerken en kerkjes naar aanleiding van het verschijnen van het tweede album van de groep met de titel “Beagnach”.

De band: “Een theaterzaal is natuurlijk ook fijn maar in deze kerkgebouwen is het contact met het publiek zó direct en de sfeer vaak zó passend dat we dit dé plek vonden om onze cd te presenteren aan publiek.”

Beagnach, bijna perfect!

Beagnach is de titel van het tweede album van Windbroke. “Beagnach” is Gaelic en betekent “Bijna”.. De nummers op deze cd zijn namelijk bewust nét niet zo gepolijst als je zou verwachten, maar “Beagnach” perfect zoals de gezongen verhalen of de traditionele tunes jaren geleden in de huiskamers en pubs geklonken moeten hebben.

Het concert in Oudenhoorn in de kerk aan de Ring op 18 november begint om 15:00 uur.

Entree is €10, kaarten kunnen aan de deur worden gekocht. Voorverkoop en reservering verloopt via de website van de band www.windbroke.nl waar ook meer informatie is te zien en te horen.

Bewonersplatform Oudenhoorn

Op donderdagavond 22 november a.s. is er een bewonersavond in de Meent voor alle bewoners van Oudenhoorn.

Op deze avond zal er uitleg worden gegeven over het Bewonersplatform Oudenhoorn.

Het bewonersplatform stelt zich tot doel de historie en karakteristieken van het dorp Oudenhoorn te behouden.

Het platform zal gevraagd en ongevraagd advies geven en zaken aan de orde stellen bij het gemeentebestuur.

Namens de gemeente zullen 2 wethouders aanwezig zijn.

De avond begint om 20.00 uur en de zaal is open vanaf 19.30 uur.

Ton Looij.

IN EN OM DE RING

In de maand november hopen de volgende senioren hun

hun verjaardag te vieren:

2 nov. Mw. Dekker-Poldervaart, Eeweg

10 nov. Mw. A.C.van Hoek-de Jong, Molendijk

13 nov. Dhr. A. Nobel, Ruigendijk

13 nov. Dhr. D.F. Roos, Heullaan

22 nov. Dhr. Bestman, Molendijk

22 nov. Dhr. J. Keijzerwaard, Hofkeslaan

22 nov. Mw. C. Paul –van den Band, Molendijk

25 nov. Mw. Bijl, Vliedbergstraat 411,H’sluis

27 nov. Dhr. G.de Bruijne, Molendijk

Uit het ziekenhuis zijn thuis gekomen:

Mevr. Post, Bast. de Zeeuwstraat

Mevr. v.d. Berg, Molendijk

Tom Osinga, Dorpsweg

Marvin Witte, Leuneweg

Overleden:

Dhr. R. Pille, Molendijk

Gift bloemen pot

Van de fam. V. ontvingen wij een gift

van € 50.

Van de fam. B. ontvingen wij een gift

van € 15.

Hartelijk dank hiervoor!

Doorgeven mensen die ziek zijn of uit het ziekenhuis komen : M. Keijzerwaard

tel.462089 of mkeijzerwaard60@gmail.com Ook als u weet dat iemand 75 jaar is geworden en nog geen bloemen van de kerk krijgt, geef het a.u.b. door, wij hebben maar weinig geboortegegevens tot onze beschikking.

ik zaaide jij zaaide, wij zaaiden


Wij keken achterom

en er werd gemaaid,

vele jaren hebben

wij samen gezaaid.


Soms dachten wij heeft

het zaaien nog wel een doel,

het leek soms zo zinloos,

dat zei ons gevoel.


Maar toen zagen wij

daar de oogst staan,

en hier werden onze

ogen weer open gedaan.


Mensen bij wie wij de

hoop hadden opgegeven,

zij waren veranderd en

wilden ook met Jezus leven.


Dankbaar en blij knielden

wij voor Jezus neer:

“Jezus, bedankt wij

verwonderen ons steeds weer.


Wij keken meestal alleen

maar naar de buitenkant,

maar bij hen werd

ook een zaadje geplant”.

Janneke Troost

DE KERKKLOK

Kerkblad van de Protestantse

Gemeente te Oudenhoorn.

Website: www.kerkoudenhoorn.nl

E-mail: kerkbestuur@kerkoudenhoorn.nl

ANBI Kerkrentmeesters:

www.kerkoudenhoorn.nl/anbi-kerkrentmeesters

ANBI diaconie: www.kerkoudenhoorn.nl/anbi-diaconie

Predikant:

Vacant

Onze nieuwe Scriba

Dhr. Mari Noordermeer

E-mail: scribaMTNoordermeer@hotmail.com

Postadres Ruigendijk 32.

3227CG Oudenhoorn

Tell 06 38659172

Ledenadministratie

Dhr. C.P. Schoon E-mail corschoon@kerkoudenhoorn.nl

Financiële administratie van het

College van Kerkrentmeesters

Mevr. C. Dirks-v.d.Zee tel: 0181-461694

E-mail: adm@kerkoudenhoorn.nl

Banknr. Coll.v.kerkrentmeesters:

NL88RABO0351653929

Banknr. Diaconie: NL20RABO0351652825

Banknr. Diaconie Bloemenfonds

NL51RABO0149542194

E-mail: Redactie KERKKLOK

redactiekerkklok@kerkoudenhoorn.nl.

E-mail: Redactie Website

Website: webmaster@kerkoudenhoorn.nl

Wilt u vervoer naar de kerkdiensten of heeft u interesse in de dienst op een cassetteband, dan kunt u contact opnemen met

Maartje Keijzerwaard

Tel.0181-462089 of mkeijzerwaard60@gmail.com

Onze gemeente is vakant

Vacaturetijd is in de eerste plaats bezinningstijd. Tijd om na te denken over wat de gemeente wil, hoe ze de vacature wil gaan vervullen en welke (soort) predikant ze daarbij nodig denkt te hebben.

De dienstenorganisatie helpt vervolgens bij het vinden van de juiste persoon voor uw gemeente. Het team mobiliteit adviseert bij het beroepen van een predikant of het aanstellen van een kerkelijk werker. Ook biedt het de mogelijkheid om tijdelijk een beginnend predikant, kerkelijk werker of jeugdwerker in uw gemeente werkzaam te laten zijn. Deze persoon komt in dienst van de mobiliteitspool en werkt van daaruit in uw gemeente.

Bevorderen mobiliteit

De synode besloot vorig jaar tot maatregelen om de mobiliteit van predikanten te bevorderen, vanuit de gedachte dat dat goed is voor zowel predikanten als gemeenten. De dienstenorganisatie biedt hierbij begeleiding. Ds. Klaas Dijkstra, consulent voor het beroepingswerk, probeert om predikanten die naar een andere gemeente willen en vacante gemeenten bij elkaar te brengen. Hij is daarnaast beschikbaar voor allerlei vragen van gemeenten en predikanten. Bij hem kunt u ook een advieslijst met namen van predikanten die geschikt zijn voor de vervulling van uw vacature opvragen.

Alle informatie op een rij als u op zoek bent naar een predikant, kerkelijk werker, jeugdwerker of interim-predikant vindt u op protestantsekerk.nl/beroepingswerk.


De kerk is er echt voor het hele dorp - gelovig of niet-gelovig

za 27 okt. 2018

De dorpskerk is bij uitstek de plek waar mensen samen kunnen komen, betoogt Jolanda Tuma, dorpskerkenambassadeur van de Protestantse Kerk. Of ze nu gelovig zijn of niet-gelovig.

Theologie is er niet alleen voor de gelovigen, maar voor de hele samenleving. Het zijn de woorden van Addy van der Woerd (26), één van de genomineerden voor de Jonge Theoloog des Vaderlands. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek zou Addy behoren tot de meerderheid van niet-religieuzen. Hij geeft namelijk aan niet te behoren bij een kerkgenootschap.

Als dorpskerkambassadeur ben ik ontzettend blij met zijn woorden en zou vanuit mijn functie willen zeggen: 'De dorpskerk is er niet alleen voor de gelovigen, maar voor de hele samenleving’.

Het is alsof we leven op de grens van vroeger en later. Nederland heeft de veren van de verzuiling allang van zich afgeschud, maar het CBS hanteert deze veren nog steeds om de bevolking te bevragen en een conclusie te trekken: het aantal 'religieuzen' is in de minderheid! In de tussentijd is er een generatie opgegroeid die vaak heel bewust bezig is met religie en zingeving, maar dit niet meer verbindt met een traditionele geloofsgemeenschap.

De dorpskerk staat bij uitstek op die grens van vroeger en later. Enerzijds is er de vaak kleine geloofsgemeenschap die de eeuwenoude liturgie gaande houdt, maar het vaak moeilijk vindt om aan te sluiten bij de 'jeugd van tegenwoordig', anderzijds is er de betrokkenheid van de hele dorpsgemeenschap bij dat unieke gebouw in het dorp. Nu kunnen we wachten tot het CBS concludeert dat de 'religieuzen' niet meer te vinden zijn, maar dat kan nog wel even duren.

'Monnikenwerk'

Kunnen we in de tussentijd niet gewoon de deuren openzetten en met elkaar in gesprek gaan? Niet over de vraag hoe als geloofsgemeenschap te overleven, maar over de vraag wat ons bindt als dorpsgemeenschap en hoe de kerk als instituut, als gebouw en als inspiratiebron hierin een rol speelt.

Ga nu eens niet tegenover elkaar staan als 'gelovigen' en 'niet-gelovigen' maar ga als dorpsbewoners aan tafel zitten en bevraag elkaar eens op wat je bezighoudt, wat je inspireert.

In de afgelopen jaren heb ik gezien wat er gebeurt als je de deuren van de dorpskerk opent en mensen aan tafel vraagt. Eén fantastisch voorbeeld kwam voort uit de vraag van een kunstenaar uit het dorp: "Kunnen we op een aantal woensdagen de kerken als atelier gebruiken? Als tegenprestatie zetten we de deuren in de avonduren open, zodat mensen binnen kunnen komen." Het project kreeg de titel 'Monnikenwerk'.

Eén van de kunstenaars, Anjet van Linge, zette een grote steen in de kerk met de woorden 'Kyrie eleison'. Eén voor één hakte ze de letters uit. Monnikenwerk. 's Avonds kwamen mensen de kerk binnen, zagen de steen en werden onmiddellijk aan het denken gezet door die eeuwenoude woorden. Ze werden ontroerd, vielen stil en gingen met elkaar in gesprek over wat ontferming betekent in het eigen leven. 'Nee, ik heb niets met geloof, maar die woorden...'

De Dorpskerkenbeweging zoekt naar verbinding tussen kerk en dorp, zet tafels neer en nodigt mensen uit om in gesprek te gaan over de kerk in het dorp en welke betekenis die heeft in je leven. De dorpskerkenbeweging zoekt daarmee naar een nieuwe taal, nieuwe woorden, nieuwe wegen waarbij het niet gaat om de hokjes 'gelovig of 'niet-gelovig', maar om de kwaliteit van leven in het dorp en op het platteland.

Graag nodig ik de jonge theologen uit om aan dit gesprek deel te nemen. Maar ook nodig ik graag mensen uit die al lang en breed de kerk hebben verlaten. Stop nu eens met schoppen tegen die zuilen die allang zijn omgevallen, maar vertel wat jou als (volgens het CBS) 'niet-religieuze' beweegt, wat jou inspireert. Misschien hebben we daar als 'religieuzen' wel meer aan dan de preek op zondagmorgen.

Auteur: Jolanda Tuma, dorpskerkenambassadeur Protestantse Kerk

Dit artikel verscheen op zaterdag 27 oktober in dagblad Trouw

Gerelateerd:

Meer dan de helft Nederlanders niet religieus. Niet verrassend. Wel jammer!

ma 22 okt. 2018

De Protestantse Kerk is niet verrast door de uitkomst van het CBS-onderzoek waaruit blijkt dat meer dan de helft van de Nederlanders niet religieus is. ‘Religieus’ betekent in het onderzoek: betrokkenheid bij een kerkgenootschap of godsdienstige organisatie. Ook de ledentallen van de Protestantse Kerk nemen af. Dat is niet verrassend, wel jammer!

Tegelijk zijn er veel mensen die zich wel gelovig noemen, maar die niet aangesloten zijn bij een georganiseerde religie. Er is een verschil tussen geloven in God (of iets) en lidmaatschap van een kerkgenootschap. Zo is er wel veel interesse voor spiritualiteit. Retraites in kloosters lopen snel vol. Bladen als Happinez en Flow laten zien dat mensen open staan voor spiritualiteit en religieuze waarden.

In Nederland neemt geloof in God af, wereldwijd groeit het geloof in God. (Bron: Kijk, 2 april 2018).


Kerk 2025: lichte structuur en uitnodigende cultuur

Van deze verandering in religieuze behoefte is de Protestantse Kerk zich al jarenlang bewust. Als reactie hierop is de Protestantse Kerk de beweging 'Kerk 2025' gestart. Een beweging die de structuur en cultuur van de Protestantse Kerk toekomstbestendig maakt: een lichtere organisatiestructuur met een uitnodigende cultuur.

Veel plaatselijke gemeenten oefenen zich dan ook in gastvrijheid en zoeken meer dan ooit tevoren het contact met hun directe omgeving. Deze contacten variëren van hulp aan vluchtelingen, betrokkenheid bij voedselbanken, initiatieven tegen eenzaamheid, het organiseren van activiteiten van de buurt. Teveel om op te noemen.

De tientallen pioniersplekken van de Protestantse Kerk hebben in de afgelopen jaren al 10.000 nieuwe mensen bereikt, mensen die geïnteresseerd zijn in geloof en spiritualiteit, maar niet in kerk of kerklidmaatschap.

En de zojuist gestarte dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk zet zich in voor het behoud van dorpskerken vanuit de gedachte dat 'met geloof geen kerk te klein is'.

Vanuit dat geloof in God wil de Protestantse Kerk voor iedereen vindplaats van geloof, hoop en liefde zijn en blijven.