KERKDIENSTEN:

Zondag 2 augustus 9.30 uur

Ds C.K.J. Pronk, Oudenhoorn

----------------------------------------

Zondag 9 augustus 9.30 uur

Ds C.K.J. Pronk, Oudenhoorn

--------------------------------------

Zondag 16 augustus 9.30 uur

Ds C.K.J. Pronk, Oudenhoorn

----------------------------------------

Zondag 23 augustus 9.30 uur

Ds K. Waterlander, Simonshaven

--------------------------------------

Zondag 30 augustus 9.30 uur

Ds K.D. Goverts, Dordrecht

----------------------------------------

Zondag 6 september 9.30 uur

Ds C.K.J. Pronk, Oudenhoorn

--------------------------------------

Protestantse Gemeente Oudenhoorn

samen


MEDITATIE

‘Ik ben de goede herder…’

N.a.v. de (online) preek op ‘Goede Herder zondag’, zondag 3 mei 2020.

In het Evangelie naar Johannes spreekt Jezus in beelden over zichzelf:

´Ik ben…`.

Al die zg. ‘Ik ben’-woorden bij elkaar geven een compleet beeld van

Jezus, wie hij is, en wat hij in ons leven voor ons kan betekenen.

In Johannes 10 lezen we: ‘Ik ben de goede herder’. De herder is een oud en

bekend beeld, dat op verschillende plaatsen in de Bijbel voorkomt. Het

vertelt over God, die als een herder zijn kudde weidt, vol liefde en zorg voor zijn schepping…

´De Heer is mijn Herder’, zingt Psalm

23. Het is een gebed van vertrouwen en

overgave, troostend, ontroerend mooi.

Aan het woord is een schaapje dat z’n

herder heeft gevonden. ‘De Heer is mijn

herder, mij ontbreekt niets’…

God gaat met ons mee, in ons leven,

omringt ons met liefde en zorg, leidt ons,

wijst ons de weg. We hebben allemaal

een oorsprong en een doel, ons leven

heeft zin. Ieder leven heeft waarde, een

bedoeling in de ogen van God. Wij zijn

geen doelloos dwalende schapen.

De God die ons geschapen heeft, die ons

bestaan gewild heeft in zijn liefde, dit is

de God die nooit zal loslaten wat zijn

hand begon.

Dat betekent niet dat het altijd makkelijk

zal zijn. Het zijn niet alleen maar

grazige weiden en rustige wateren.

We gaan ook door bergen en dalen,

woestijnen en afgronden. We hongeren

naar liefde, dorsten naar gerechtigheid,

we verlangen naar vrede.

Toch is het zaak dat we volhouden, dóór

gaan, vol goede moed. Want elke dag

krijgen we nieuwe kracht en inspiratie,

als brood voor onderweg, daar mogen

we op vertrouwen.

‘Ik ben de goede herder’, zegt Jezus,

‘Ik geef mijn leven voor mijn schapen’.

De schapen herkennen de stem van de

herder, hij roept z’n schapen bij hun

naam.

In het licht van de Paasmorgen werd

Maria geroepen, bij haar naam.

De Opgestane Heer droeg haar op om

van hem te getuigen, dat Hij leeft.

Zo roept de Jezus de Levende ook ons

bij onze naam, om op te staan, en te

leven, in het licht van Gods liefde. Om

levende en opgewekte getuigen te zijn,

in al ons doen en laten. Zijn zorg en

liefde voor ons mogen we delen met

elkaar, en als de weg oneffen is, of door

een donker dal gaat, dan kunnen we

elkaar ondersteunen, troosten, moed

geven…

De goede Herder roept ons om hem te

volgen, zorgzaam en vol liefde, om te

leven in vertrouwen dat er voor ons

wordt gezorgd, iedere dag opnieuw, wát

er ook gebeurt. ‘De Heer is mijn herder,

mij ontbreekt niets…’

Met een hartelijke groet aan u en jullie

allemaal, ds Corrie Pronk.

WAT VALT ER TE VIEREN? (1)

Omdat we, zoals hierboven al gezegd, er

zorg voor willen dragen dat de

samenkomst in de kerk voor iedereen

veilig is, en ons dus aan de richtlijnen

willen houden, zal de kerkdienst hier en

daar wat anders verlopen dan we

gewend zijn.

Zo hebben we afgesproken dat de

voorganger de enige ‘spreker/lezer’ is,

dit om te voorkomen dat er door de kerk

gelopen moet worden en dat de lezenaar

tussentijds moet worden

schoongemaakt.

Wat het meest zal opvallen, is dat we

voorlopig niet samen zullen zingen. Er

loopt namelijk nog een onderzoek naar

hoe besmettelijk zingen zou kunnen zijn,

tot daar de uitslag van bekend is wordt

samen zingen afgeraden.

We zullen het zingen missen, sámen

zingen hoort immers bij de kern van het

samen vieren. Zingen raakt je vaak in je

hart, zingen is niet alleen de lofzang voor

God, het is ook bidden, klagen, zoeken,

belijden, danken, het versterkt de

saamhorigheid.

Je zou kunnen stellen dat liturgie een

‘heilig spel’ is, van Woord en antwoord.

In de komende tijd hopen we inspiratie

te krijgen om naar nieuwe wegen te

zoeken, om aan de liturgie een goede en

aansprekende vorm te geven, zó dat we

samen als gemeente voluit kunnen

vieren, en de lofzang gaande houden…

Als hulpmiddel daarbij krijgen we in de

kerk een beamer/projector, waardoor de

mogelijkheden om de samenzang te

vervangen wat ruimer worden, zoals we

inmiddels ook gewend waren in de

online-vieringen.

Nog een laatste opmerking: we zijn ons

aan het beraden op een manier om de

kerkdiensten online mee te kunnen

maken, dit ook als vervanging van de

cassettebandjes, maar daar is, op het

moment dat ik dit schrijf, nog geen

uitsluitsel over.

Nadere berichtgeving volgt, o.a. via de

app ‘Kerkplein Oudenhoorn’

(zie hieronder).

Namens de kerkenraad, ds Corrie Pronk.

DE KERKKLOK

Kerkblad van de Protestantse

Gemeente te Oudenhoorn.

Website: www.kerkoudenhoorn.nl

E-mail: kerkbestuur@kerkoudenhoorn.nl

ANBI Kerkrentmeesters:

www.kerkoudenhoorn.nl/anbi-kerkrentmeesters

ANBI diaconie: www.kerkoudenhoorn.nl/anbi-diaconie

Predikant: Ds. C.K.J. Pronk

Nieuw telefoonnummer: 06-30 14 81 15

E-mail: dsckjpronk@outlook.com

Onze Scriba

Dhr. Mari Noordermeer

E-mail: scribaMTNoordermeer@hotmail.com

Postadres Ruigendijk 32.

3227CG Oudenhoorn Tel. 06 38659172

Ledenadministratie

Dhr. C.P. Schoon E-mail corschoon@kerkoudenhoorn.nl

Financiële administratie van het

College van Kerkrentmeesters

Mevr. C. Dirks-v.d.Zee tel: 0181-461694

E-mail: adm@kerkoudenhoorn.nl

Banknr. Coll.v.kerkrentmeesters:

NL88RABO0351653929

Banknr. Diaconie: NL20RABO0351652825

Banknr. Diaconie Bloemenfonds

NL51RABO0149542194

E-mail: Redactie KERKKLOK

redactiekerkklok@kerkoudenhoorn.nl.

E-mail: Redactie Website

Website: webmaster@kerkoudenhoorn.nl

Kopij voor het volgende nummer moet binnen zijn

vóór 21 augustus

ds Corrie Pronk

Tell 06 30148115

E-mail dsckjpronk@outlook.com


KERKBLAD mailadres voor kopij redaktiekerkklok@kerkoudenhoorn.nl moet binnen zijn voor 21 augustus 2020
WEBSITE voor kopij mailadres webmaster@kerkoudenhoorn.nl
ROMMELMARKT we halen alleen kleine spullen op0181 461529 of E-mailadres rommelmarkt@kerkoudenhoorn.nl

PASTORAAT

Om zorg te dragen voor elkaars gezondheid worden er voorlopig geen bezoeken aan huis afgesproken. Wilt u wel graag even praten, dan kan dat via de telefoon. Het nummer van ds Pronk is:

06 30148115

NIEUWE WHATSAPP:

‘Kerkplein Oudenhoorn’

Deze app is speciaal bedoeld voor dekerk van Oudenhoorn, voor gemeenteleden en vrienden,kerkgangers en andere belangstellenden.Het kerkplein is doorgaans een plaats van ontmoeting, waar mensen wederwaardigheden uitwisselen.Nu we wel weer naar de kerk mogen,maar het koffiedrinken na de dienst nog niet mag, en er ook mensen zijn die niet naar de kerk kunnen komen, kan deze

app meewerken om de onderlinge band vast te houden.Het zou ook kunnen gebeuren dat ik, bijv. bij de voorbereidingen voor dezondag,een ´vondst´ of (meditatieve)gedachte via de app deel.Daarnaast is de app bedoeld, als aanvulling op de website van de kerk,om snel actuele informatie rond te kunnen sturen.

Ook willen we de app gaan gebruiken om door te geven waar en hoe de kerkdiensten online mee te vieren zijn.De app is níet bedoeld voor ‘zwaregesprekken, die kunnen we beter ‘offline’'met elkaar voeren.Meedoen is niet aan leeftijd gebonden, je hebt alleen een smartphone nodig.En het enige andere ‘vereiste’ is: respect en belangstelling voor kerk & geloof én voor elkaar.Doet u / doe jij ook mee? Sms of app dan je naam en je 06-nummer naar 06 3014 8115,

ds Corrie Pronk.

‘BID EN BEL !

Er is in de afgelopen maanden in en om ons dorp heel wat heen en weer gebeld.Nu velen onder ons er voorzichtig weer wat op uit durven gaan, wordt de noodzaak van het telefonisch contact houden langzaamaan minder. Sommige bel-contacten worden afgebouwd,andere lopen, in wederzijds overleg, nog wat verder door.Het was geweldig om te horen en temerken hoe er hier naar elkaar wordt omgezien! Laten we dat samen blíjven volhouden, in onze dagelijkse praktijk en in ons gebed, met elkaar en voor elkaar,zodat niemand zich alleen voelt staan.En aarzel niet om zélf te bellen, voor een praatje of een ‘luisterend oor’: 06 30148115, een mailtje kan natuurlijk ook: