Anbi gegevens van de Diaconie

in Oudenhoorn behorende tot

de Protestantse Kerk Nederland.

In het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens.

RSIN-nr CVD:824133791

Jaarrekening Diaconi 2018.docx


A. Algemene gegevens.

Naam ANBI:

Diaconie van de Protestantse gemeente Oudenhoorn

Telefoonnummer (facultatief):

0181462089 of 0181461615

RSIN/Fiscaal nummer:

Nog niet ontvangen van de belastingdienst

Website adres: www.kerkoudenhoorn.nl

E-mail: mkeijzerwaard60@gmail.com en mvanhilten@kerkoudenhoorn.nl

Adres: Ring 1

Postcode: 3227 AS Plaats: Oudenhoorn

Postadres: Hofkeslaan 6

Postcode: 3227 AK

Plaats: Oudenhoorn

De Protestantse gemeente te Oudenhoorn is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit

in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die

geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt.

(Kerkorde artikel X lid 3).

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Protestantse Gemeente te Oudenhoorn.

B. Samenstelling bestuur.

Het College van diakenen telt 3 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art 8).

C. Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. Betrokken in Gods toewijding tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Actief bevorderen van de saamhorigheid binnen en buiten de gemeente.

Mensen die dreigen te vervreemden, weer proberen te betrekken bij de kerk.

De vele niet ingeschreven inwoners van Oudenhoorn, die zich wel verbonden voelen, stimuleren om zich in te schrijven als blijkgever van verbondenheid.

Opstellen van een meerjarenplan beheer gebouwen en bezittingen.

Oriëntatie over de mogelijkheden om de kerkzaal multifunctioneel te maken.

D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link:

beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Op de website www.kerkklok.info vindt u het beleidsplan 2015-2017 van de diaconie van onze gemeente.

E. Beloningsbeleid.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit:

G. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

De diaconie bezit ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie

(eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.

Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.

H. Taak diaconie.

Het werk van de diaconie omvat het omzien naar elkaar plaatselijk en wereldwijd en bevat onder andere de volgende activiteiten:

· Ondersteuning van gemeenteleden in acute nood

· Het mede organiseren van speciale diensten o.a de Oogstdienst en het collecteren tijdens de diensten.

· Het dienen aan tafel tijdens het Heilig Avondmaal.

· Het organiseren van de Paasgroetenactie van Amnesty International.

· Mensen die moeilijk naar de kerk kunnen komen, de mogelijkheid bieden om later de dienst te beluisteren, of vervoer aan te bieden.

· Het verzorgen van de wekelijkse bloemengroet naar ouderen en zieken in samenwerking met de Protestantse Vrouwengroep.

· Het onderhouden van contacten met de burgerlijke gemeente over de toepassing van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) in onze kerkelijke gemeente.

· Het jaarlijks opstellen van een collecteplan op basis van het collecteplan van Kerk in Actie. Alle collecteopbrengsten en de doelgerichte giften worden voor 100% doorgestuurd. Daarnaast zijn er een aantal incidentele doelen en is er een jaarproject (Roemenië).

I. Doelstelling 2016-2020.

De diaconie stelt zich het volgende ten doel:

· Actief bevorderen van de saamhorigheid binnen en buiten de gemeente.

· Mensen die dreigen te vervreemden, weer proberen te betrekken bij de kerk.

· Diaconale activiteiten accentueren de betrokkenheid van de PGO op de

samenleving en voor een deel ook het gezicht naar buiten (zoals b.v. de fruitbakjes

met de oogstdienst).