Om de kerkdienst van

17 januari 2021 te bekijken kunt u de onderstaande link gebruiken:(35) OUDENHOORN LEEFT - YouTube

Collectegeld kunt U overmaken op

Kerkvoogdij NL88 RABO 0351 6539 29

Diaconie NL20 RABO 0351 6528 25

Predikant.

Ds C.K.J.Pronk

Te bereiken tell 0630148115

E-mailadres dsckjpronk@

outlook.com

WAT VALT ER TE VIEREN?

De tijd na Kerst, de zondagen vanaf 3 januari j.l., noemen we in de liturgie van de kerk de tijd van Epifanie. We gedenken in deze tijd hoe de Heer in ons midden verschenen is, als een licht in de duisternis van onze wereld.

Op zondag 31 januari a.s., de 4e zondag na Epifanie, lezen we het verhaal van de roeping van de discipelen, uit Marcus 1: 14-20. Het thema voor de dienst is: ‘Kom, volg mij’.

Zondag 7 februari a.s., de 5e zondag

na Epifanie, staat in het teken van het verhaal van de storm op het meer, uit Mattheus 8: 23-28.

Het thema is ontleend aan de eerste regel van Lied 935: ‘Je hoeft niet bang te zijn’.

Zondag 14 februari a.s. is de 6e en laatste zondag van de tijd van Epifanie. We lezen dan uit Johannes 9: 1-13, 26-39, waar Jezus er voor zorgt dat er weer licht komt in de ogen van een blinde man. Het thema voor de dienst is: ‘Zie je het Licht?’

En met de samenvattende tekst van Lied 534 sluiten we deze tijd van Epifanie af.

In de tweede helft van februari begint in de liturgie van de Kerk de Veertigdagentijd, de weken waarin we naar Pasen toe tellen.

In de Veertigdagentijd gaan we ons verder bezinnen op Jezus, wie hij was en wat hij deed.

Het centrale thema in deze tijd is ‘Levensweg’.

Jezus ging in zijn leven een weg van vreugde, maar ook van verdriet. In de Bijbelverhalen volgen we Jezus op zijn weg naar Pasen. Dan vieren we dat zijn weg niet eindigde in de dood, want God maakte een nieuw begin. De levensweg van Jezus is nooit afgelopen.

Zondag 21 februari a.s. is de

1e zondag in de Veertigdagentijd.

De naam van deze zondag is ontleend aan Psalm 91: 15 ‘Invocabit’, of, in het Nederlands, ‘Roept hij Mij, Ik antwoord’.

We lezen uit de Bijbel het Evangeliegedeelte dat van oudsher gelezen wordt op de 1e zondag in de Veertigdagentijd, uit Marcus 4: 12-15, het verhaal van ‘de verzoeking in de woestijn’.

Op zondag 28 februari a.s. tellen we de 2e zondag in de Veertigdagentijd. Deze zondag heet ‘Reminiscere - Gedenk uw barmhartigheid’, naar Psalm 25: 6. Het Evangeliegedeelte dat met deze zondag verbonden is geraakt, is het verhaal van de van ‘de verheerlijking op de berg’. We lezen het dit jaar uit Marcus 9: 2–10.

PASTORAAT

Om zorg te dragen voor elkaars gezondheid worden er voorlopig geen bezoeken aan huis afgesproken.

Wilt u wel graag even praten, dan kan dat via de telefoon.

(En mailen of appen kan natuurlijk ook.)

Het nummer van ds Pronk is:

06 30 14 81 15 (dsckjpronk@outlook.com)


Om de kerkdienst van

17 januari 2021 te bekijken kunt u de onderstaande link gebruiken:(35) OUDENHOORN LEEFT - YouTubeCatechisatie

Met veel plezier hebben we de film voor de kerstnachtdienst gemaakt. We zijn pas 2 weken van te voren gaan filmen, Rebecca Keijzerwaard heeft gefilmd en de montage op zich genomen. Als u het filmpje nog niet heeft gezien en graag wilt bekijken, bel me, het staat op een stickie ( 06-57885115).

We zijn i.v.m. de lockdown na de kerst nog niet bij elkaar geweest, maar uiteraard hopen we dat deze ellende sneller voorbij gaat, dan we nu vermoeden.

Maartje Keijzerwaard
Kerkklok van februari 2021 .Kopij voor het volgende nummer moet binnen zijn voor 20 Februari 2021


SAMEN KERK-ZIJN IN TIJDEN VAN CORONA

KERKDIENSTEN ONLINE

Op 17 december vorig jaar moesten we besluiten om voorlopig geen kerkdiensten meer te houden in de kerk van Oudenhoorn, omdat we onze verantwoordelijkheid willen nemen voor de veiligheid van ons allemaal, -- een verdrietig, maar verstandig, besluit. Het betekende dat we ons ‘draaiboek’ voor de Kerstperiode, dat al klaar lag, en waarover u kon lezen in de vorige Kerkklok, kwam te vervallen.

Ook moesten eventuele gastpredikanten worden afgezegd.

Wel hebben we een mooie Kerstdienst opgenomen, met inzet van kerkenraadsleden én catechisanten, deze film stond vanaf Kerstavond op ons YouTube-kanaal en is tot op heden al meer dan 350 keer bekeken…

Daarna zijn we vanaf zondag 3 januari j.l. weer begonnen met online-kerkdiensten.

Het is u misschien al opgevallen dat we dat met wat meer mensen doen dan voorheen. Tijdens de eerste lockdown, in het voorjaar, zag u alleen Corrie Pronk als voorganger en Ad de Koning (die ook zorgt voor de opname en de verwerking daarvan) als organist.

Nu zijn er steeds ook een paar leden van de kerkenraad aanwezig, om de dienst met elkaar te vieren. Omdat zingen in de kerkdienst een te groot risico zou vormen, filmen we dat op een ander moment én maken we gebruik van bestaande opnames, die voor dit doel zijn vrijgegeven, met dank aan de EO, de NCRV en de Protestantse Kerk.

Omdat we bij het opnemen tegen de grenzen opliepen van het ‘filmen-met-je-telefoon’

is er voor de kerk een goede digitale (tweedehands) videocamera aangeschaft, wat een enorme vooruitgang betekent in de kwaliteit van beeld en geluid.

Inmiddels hebben we het besluit genomen om ook in de maand februari de kerkdiensten online te blijven vieren, iedere zondag staat er een nieuwe viering klaar,

-- zolang deze tweede lockdown voortduurt, hopen we dat vol te houden, -- om zó toch verbonden te blijven met elkaar en met de Heer.

Op de website van de kerk www.kerkoudenhoorn.nl staat een link waarop u kunt doorklikken naar de ‘nieuwe’ kerkdienst. U kunt ook naar ons eigen YouTube-kanaal Oudenhoorn leeft, daar zijn tevens alle ‘oude’ diensten terug te vinden.

Als op zondagmorgen om 9.30 uur de kerkklok luidt, kunt u een kaars aansteken en de kerkdienst mee beleven via uw computer, laptop of smartphone, in uw eigen huiskamer, maar u kunt natuurlijk ook op een andere tijd (nogmaals) kijken en meevieren.

Mocht er iets veranderen, dan laten we dat weten op de website van de Kerk en via

de Kerkplein-app (meldt u aan, zie verderop in deze Kerkklok)

We horen graag uw reacties op onze online-dienst(en), mail/app/bel gerust!

Namens de kerkenraad, ds Corrie Pronk.

MEDITATIE:

‘Blijf in mijn liefde’

Gedeelten uit de preek van zondag 24 januari j.l., toen gelezen werd uit Johannes 15: 1-23.

‘Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde’, zei Jezus tegen zijn leerlingen en ook tegen ons. Daarmee bedoelt hij: maak van mijn liefde je leidraad, de basis van je bestaan. Jezus leefde ons een leven van liefde voor, liefde, die zorgt en beschermt, die ons leven verlicht, die vreugde geeft; liefde, zoals God van ons houdt.

‘Blijf in mijn liefde’.

‘Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden.’ zegt Jezus. Hiermee herinnert hij ons aan het verhaal van de Goede Herder, de herder die niet aan zichzelf denkt, die er alles voor doet om zijn schapen te beschermen en te redden.

We krijgen alvast een doorkijkje naar Goede Vrijdag en Pasen.

De Herder die zijn leven gaf, Jezus’ liefde tot het uiterste, Gods liefde die zelfs sterker is dan de dood.

Zoveel houd ik van jou, zegt Jezus, dat ik jouw leven belangrijker vind dan mijn eigen leven.

Hij is ook voor óns gestorven. Wij mogen met hem opstaan en leven, in het licht van Gods liefde, nu en voor altijd.

‘Blijf in mijn liefde’.

Daar kun je voor kiezen, om met hem te leven, in zijn levenshouding van liefde. Tenminste, dat dénken we, dat we een keuze hebben. Maar Jezus zegt het anders, hij kiest óns: ‘Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie, en ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen.’

Hij zet ons in beweging, er is werk aan de winkel, om zijn liefde met elkaar te delen, met de mensen die we onderweg ontmoeten; ‘vrucht dragen’, dat betekent dat je zoekt naar vrede, barmhartig bent voor elkaar, probeert anderen recht te doen. Jezus roept ons op om naar Gods Toekomst toe te werken.

Om er ook voor te zorgen dat zijn gemeente als een schuilplaats is in de wereld, een huis waar mensen op adem kunnen komen, waar zijn liefde het leven doet opbloeien.

Het is belangrijk dat we daar mee doorgaan, ook in deze tijden van corona. Dat we het samen-kerk-zijn, overeind houden. Dat we nog steeds manieren bedenken om de liefde van de Heer te delen met elkaar, gewoon in ons eigen dorp, in onze eigen straat, het kan in kleine dingen zitten.

De Heer heeft ook jou gekozen, om zijn liefdewerk te laten doorgaan.

‘Blijf in mijn liefde’.

Jezus roept ons om aan het werk gaan, onze talenten in te zetten, in de wereld van vandaag.

Niet dat dat altijd gemakkelijk is.

Soms zijn er dingen waar je tegenaan loopt, voel je je teleurgesteld, of machteloos. Soms is je energie op, ben je moe, leeg.

Bid dan de Vader, in mijn naam, zegt Jezus. Je kunt in vertrouwen alles voor God neerleggen, je zorgen en je vreugde, alles wat er in je omgaat.

Bij God kun je jezelf zijn, het licht van Gods onvoorwaardelijke liefde schijnt ook over jouw leven.

En als we ons openstellen voor de Heer, ons hart uitstorten in gebed, dan wordt het gevuld met zijn Geest.

Dan krijgen we nieuwe kracht, om op te staan, nieuwe inspiratie en energie, ondanks alles, dan stromen we vol met hartverwarmende liefde, om van te delen, om licht te verspreiden waar het donker is…

‘Blijf in mijn liefde’.

Met een hartelijke groet,

ds Corrie Pronk.

Een schilderij van de Koreaanse kunstenaar Yongsang Kim: ‘The light of his love’ (Het licht van zijn liefde).

WAT VALT ER TE VIEREN?

De tijd na Kerst, de zondagen vanaf 3 januari j.l., noemen we in de liturgie van de kerk de tijd van Epifanie. We gedenken in deze tijd hoe de Heer in ons midden verschenen is, als een licht in de duisternis van onze wereld.

IN MEMORIAM

Op donderdag 19 november 2020

is overleden de heer

CEES VAN DER POLS

op de leeftijd van 70 jaar.

Cees werd geboren op 18 december 1949, in Zuidland, en kreeg bij zijn doop de namen Cornelis Leendert Pieter Teunis mee. Hij groeide op, samen met zijn drie broers en zijn zus, in een warm gezin. In het familiebedrijf van zijn vader ging Cees met enthousiasme aan de slag. Hij ontpopte zich tot een ondernemer, met visie en doorzettingsvermogen, die er voor zorgde dat het bedrijf naar de toekomst toe kon groeien.

Cees had een scherpe blik en een luisterend oor, een aimabel mens, met humor en een gulle lach. Hij leefde heel intensief, was energiek en veelzijdig.

Hij hield ook van muziek, al jong leerde hij orgel spelen en ging hij als organist kerkdiensten begeleiden. In de kerk van Oudenhoorn zag Cees, via de spiegel van het orgel, een meisje in het koor zingen, Maartje Scheijgrond, zij werd de liefde van zijn leven, zijn thuisbasis.

Op 21 mei 1975 trouwden Cees en Maartje, samen kregen ze 5 kinderen: Teun, Frans, Kees, Piet en Nellie. In de loop van de tijd breidde hun gezin verder uit, met schoondochters, schoonzoon en tien kleinkinderen. Cees was een zorgzame, betrokken vader en een lieve, vrolijke opa. De laatste jaren nam Cees wat gas terug in het werk, en was hij vaker thuis, samen met Maartje, in hun huis aan de Stationsweg 38 in Zuidland.

Eind 2019 genoot Cees als stralend middelpunt van een groot feest ter ere van zijn 70e verjaardag, waarbij ook een klein orgelconcert niet mocht ontbreken.

In de kerk van Oudenhoorn was Cees niet alleen een betrokken gemeentelid, maar ook een zeer gewaardeerde en trouwe organist. Het bericht van zijn plotselinge overlijden voer dan ook als een schokgolf door onze gemeente. Jarenlang schoof hij op de orgelbank, om de gemeentezang te begeleiden, en dat deed hij met liefde en inzet, meer dan 50 jaar was Cees jaar organist.

Cees speelde met zijn hart. Hij hield van de oude vertrouwde liederen, teksten en melodieën die verweven waren met zijn eigen, rotsvaste, geloof.

Dat werd ook duidelijk in de dankdienst voor zijn leven, op 26 november 2020, in de kerk van Oudenhoorn. Er klonken liederen vol geloofsvertrouwen, waar Cees van hield, op het orgel gespeeld door de heer Martin Zonnenberg, die ook op Cees’ verjaarsfeest het orgel had laten klinken.

Uit de Bijbel lazen we Psalm 23 -- ‘De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets.’ -- eeuwenoude woorden, vol vertrouwen dat we omringd worden door Gods liefde en zorg. Daarnaast lazen we uit Marcus 16: 19 -20, de tekst die Cees en Maartje 45 jaar geleden meekregen bij hun huwelijksinzegening, als een opdracht, om te leven met het Evangelie, als leidraad.

En daar heeft Cees bewust zijn best voor gedaan, om te leven vanuit zijn geloof. Hij voelde zich een gezegend mens, en daar wilde hij ook anderen in laten delen.

Na de dankdienst voor zijn leven hebben we Cees van der Pols begeleid naar de begraafplaats in Zuidland en is hij in de aarde te rusten gelegd.

We willen als gemeente om Maartje en haar kinderen en kleinkinderen heen staan en we bidden hen kracht en troost toe in hun gemis. Dat wij elkaar zullen dragen in de ontfermende liefde van onze Heer.

Ds Corrie Pronk.BEDANKJE

“Daar ruist langs de wolken

Zoveel kaarten, zoveel brieven, zoveel bloemen en telefoontjes mochten we ontvangen.

De condoleances en de laatste groet naar de kerk en op de Ring zijn voor ons een grote steun geweest in deze donkere periode.

Onze oprechte en hartelijke dank hiervoor.

Cees heeft ons zovele jaren verbonden met zijn orgelspel wat hij met heel veel plezier heeft gedaan.

Een hartelijke groet van Maartje,

de kinderen en de kleinkinderen.SMARTPHONE? ‘KERKPLEIN’!!

Hebt u, heb jij een smartphone?

Doe dan mee met onze app: KERKPLEIN ODH.

Sms of app je naam en 06-nummer naar 06 30148115 (ds Corrie Pronk)

Deze app is speciaal bedoeld voor gemeenteleden, vrienden en kerkgangers, en kan meehelpen om op de hoogte te blijven van wat er gebeurt in en om de kerk van Oudenhoorn.

Juist in deze tijd is het handig om via de app snel actuele informatie rond te kunnen sturen.

Géén smartphone?

Laat dán uw/je naam op de email-lijst of de telefoonlijst zetten. dsckj.pronk@outlook.com / 06 30148115

Collecten:

College van kerkrentmeesters

De collecte van het college van Kerkrentmeesters heeft in de maand

november € 566,85 opgebracht,

de oogstdienstcollecte op 8 november was € 1200,60 en de collecte voor december heeft € 451,15 opgebracht.

De collectes zijn zowel van de mandjes in de kerk t/m 13 december en via de bank ontvangen.

We willen iedereen bedanken voor zowel de bijdragen aan de collectes alsmede de ontvangen vrijwillige bijdragen.

Al uw bijdragen zijn hard nodig.

Diaconie

29 nov.Kinderen in Knel(Oekraïne)€118,35

6 dec.Kinderen in Knel Diaconaat€ 45,20

13 dec.Amn,International Ned. € 80,05

24 dec.Kerstnacht-Kika Kankervrij€ 70, --

Op de bank is in de maand december binnen gekomen een totaal bedrag van

€ 90,--. In de maand januari tot en met 14 januari € 125, --

Allemaal hartelijk bedankt voor uw bijdragen.

Vriendelijke groet,

Namens de Kerkrentmeesters

Cor Schoon en Mari Noordermeer


Gedicht

Wie alleen loopt

Raakt de weg kwijt.

Alleen uit de gemeenschap

komt de wijsheid.

Eén hand alleen kan geen touw

om een bundel knopen.

Wie alleen loopt,

raakt de weg kwijt.

Wie dan valt,

heeft niemand om haar te helpen.

Wie dan schreeuwt,

heeft niemand die haar hoort.

Wie alleen loopt,

gaat gebukt onder haar last.

Niemand deelt haar vreugde,

niemand haar verdriet.

Wie alleen loopt,

raakt de weg kwijt,

Ze heeft maar twee voeten,

Ze heeft maar twee armen,

Ze heeft maar twee ogen.

Maar in de gemeenschap

heeft ieder duizend handen,

heeft ieder duizend voeten,

loopt niemand ooit alleen.

Patricia Kayo uit Kameroen

Uit: Medemens 5, Kerk in Actie


IN EN OM DE RING:

In de maand februari hopen de volgende senioren hun verjaardag te vieren:

3 febr. Dhr. Landwehr, Bernissesteijn

Kamer 221

14 febr. Mw. de Vries, Ring 2

18 febr. Dhr.van Nielen, Julianastraat 10

Overleden:

Ivar Kamst, W.Hoogenboomstraat

Dhr. Bestman, Molendijk

Mw. P. Riem, Dr.den Uijlstraat

Mw. J.v.d. Berg, Molendijk

Mw. Roos, Heullaan

Geboren:

Bij de fam. Keijzerwaard aan de Hollandseweg: een jongen: Sep

Van harte gefeliciteerd en heel veel geluk!

In het ziekenhuis verblijft:

Mw. Krijgsman, B. de Zeeuwstraat

In de 4 Ambachten verblijft:

Mw. Troost, Molendijk

Uit het ziekenhuis zijn thuis gekomen:

Mw. de Troye, Molenweg

Mw. Vaandrager, Ravenseweg

Mw. Kreling, Ring

Gift bloemenpot

Van de familie K ontvingen wij € 10, --

In de maand november is op de rekening van de bloemenpot een bedrag binnen gekomen van totaal € 50, --

In de maand december was dat € 125,--

Allen heel hartelijk dank voor uw gift!

De diaconie.

Kopij voor het volgende

nummer moet binnen zijn

vóór 20 februari 2021.


U kunt de Kerkklok ook lezen op de website

www.kerkoudenhoorn.nlDE KERKKLOK

Kerkblad van de Protestantse

Gemeente te Oudenhoorn.

E-mail: kerkbestuur@kerkoudenhoorn.nl

ANBI Kerkrentmeesters:

Predikant: Ds. C.K.J. Pronk

Tel: 06-30 14 81 15

E-mail: dsckjpronk@outlook.com

Onze Scriba

Dhr. Mari Noordermeer

E-mail: scribaMTNoordermeer@hotmail.com

Postadres Ruigendijk 32.

3227CG Oudenhoorn Tel. 06 38659172

Ledenadministratie

Dhr. C.P. Schoon E-mail corschoon@kerkoudenhoorn.nl

Financiële administratie van het

College van Kerkrentmeesters

Mevr. C. Dirks-v.d.Zee tel: 0181-461694

E-mail: adm@kerkoudenhoorn.nl

Banknr. Coll.v.kerkrentmeesters:

NL88RABO0351653929

Banknr. Diaconie:

NL20RABO0351652825

Banknr. Diaconie Bloemenfonds

NL51RABO0149542194

E-mail: Redactie KERKKLOK

redactiekerkklok@kerkoudenhoorn.nl.

E-mail: Redactie Website

Website: webmaster@kerkoudenhoorn.nl