BELEIDSPLAN 2016-2020

Goedgekeurd in de kerkenraadsvergadering dd. 16 november 2015

1. Algemeen en Inleiding

2. Profiel van de Protestantse Gemeente Oudenhoorn

3. Erediensten

4. Kerkenraad

5. Pastoraat

6. Diaconie

7. College van Kerkrentmeesters

8. Protestantse Vrouwengroep

9. Doelstellingen 2016-2020

1. Algemeen en inleiding

Dit is het beleidsplan van de Protestantse Gemeente Oudenhoorn (PGO). Bij de bedijking van de Polder Oudenhoorn in 1355 bepaalde Floris van Borssele dat van elke honderd gemeten nieuw bedijkt land er één moest worden bestemd voor de in de polder te bouwen kerk. Wanneer de kerk is gebouwd, is niet zeker, hoogstwaarschijnlijk in 1363. De kerk is na de reformatie overgaan in protestantse handen. De geschiedenis van de kerk is er één van verbouwingen en renovaties. In 1915 brandde de kerk geheel af, maar veel van de inventaris kon worden gered, waaronder de koperen kronen en het ornament van de lezenaar en de preekstoel. In 1921 kon de nieuwe kerk in gebruik worden genomen.

De kerk heeft in 2013/2014 een grondige restauratie ondergaan. De gevels zijn weer strak en schoon. De nieuwe ramen, nu zonder voorzetgaas buiten en zonder voorzetramen binnen, zijn goed zichtbaar en zorgen voor een mooie lichtinval. Binnen is onder andere de kerkzaal grondig aangepakt. Wij zijn trots op ons zichtbaar gerestaureerde kerkgebouw.

2. Profiel van de Protestantse Gemeente Oudenhoorn (PGO)

Door betrokkenheid met elkaar wil de gemeente opkomen voor mensen in hun kwetsbaarheid, zowel in de directe omgeving van Oudenhoorn als daarbuiten. Hierin spelen het pastoraat en diaconaat een grote rol. De PGO wil hiermee Gods bewogenheid om mensen als een levende werkelijkheid tonen. Onze gemeente wil een open en gastvrije gemeente zijn, waar iedereen een plaats kan vinden en waar elkaars mening wordt gerespecteerd.

Wij willen vanuit de dorpsverbondenheid omzien naar iedereen die de HEER op ons pad brengt.

De PGO heeft één predikantsplaats en de predikant is benoemd voor 60% van een volledige predikantsplaats.

Locatie: Ring 1. 3227AS te Oudenhoorn.

Het dorp Oudenhoorn, thans onderdeel van de gemeente Hellevoetsluis,

telt in januari 2016 1180 inwoners.

Het kerkgebouw vormt het middelpunt van ons dorp. Naast de wekelijkse eredienst vinden hierin diverse activiteiten plaats.

De gemeente is verdeeld in twee secties: sectie 1 behelst de gemeenteleden in het dorp en sectie 2 behelst de gemeenteleden die zich verbonden voelen met de PGO, maar wonen in de omliggende gemeenten.

Opbouw gemeente: pijldatum 1 januari 2017:

Belijdende leden: 74

Doopleden: 161

Ingeschreven als blijkgever

Van verbondenheid: 212

Hoofdtaak van de kerkenraad is beleid bepalen en coördineren. Met dit beleid geeft de kerkenraad de richting aan en hoopt hiermee ruimte te scheppen voor de diverse commissies om aan het werk te gaan op basis van een door hen opgesteld werkplan. De kerkenraad stelt de begrotingen en jaarrekeningen vast, beroept de predikanten en benoemt de ambtsdragers.

Het voorzitterschap van de kerkenraad wordt voorlopig vervuld door een kerkenraadslid.

Een groep van ongeveer 80 personen doet op één of andere wijze vrijwilligerswerk binnen de gemeente.

Deze enthousiaste gemeenteleden willen met eigen talenten en inzet, vormgeven aan een open, betrokken en eigentijdse manier van geloven. In vieringen, catechese, kringwerk, pastoraat en het werken op de rommelmarkt hoopt men met elkaar dienstbaar te zijn aan de opbouw van onze gemeente.

3. Erediensten

De zondagse eredienst is het brandpunt van ons gemeenteleven. Hier komen we samen om te vieren en om naar Gods woord te luisteren.

De erediensten worden ingevuld door de eredienstcommissie in samenwerking met de predikant. De kerkenraad blijft op de hoogte via de notulen van de vergaderingen van de eredienstcommissie, de kerkenraad blijft eindverantwoordelijk.

De zondagse erediensten beginnen om 9.30 uur. Iedere laatste zondag van de maand is er gelegenheid om met elkaar koffie te drinken.

4. Kerkenraad

De kerkenraad stelt zich ten doel:

· Erediensten op zon- en feestdagen te houden en om de 2 weken bovendien een kindernevendienst. Deze diensten zijn voor iedereen toegankelijk. Inhoud en vormgeving dienen een voortdurend punt van aandacht te zijn.

· Het gemeenschapsgevoel en geloofsbeleving binnen de gemeente te bevorderen.

· Pastorale en diaconale zorg te verlenen.

· De taken van de diverse vrijwilligers te coördineren, te bevorderen en te waarderen.

· Het bezit en de gelden van de PGO juist te beheren, teneinde de gemeente in stand te houden.

· De gemeenteleden regelmatig en goed te informeren over de gang van zaken binnen de gemeente.

5. Pastoraat

Het pastoraat wordt uitgevoerd door de predikant, de ouderlingen, de ouderlingen-kerkrentmeesters en diverse contactpersonen.

Zij vervullen taken in de erediensten op zon- en feestdagen en onderhouden het contact met gemeenteleden, o.a. door persoonlijke huisbezoeken en/of andere contacten van sociaal-religieuze aard, zoals:

· Het zenden van een uitnodiging aan de mensen, van wie het afgelopen jaar een familielid is overleden, om de kerkdienst bij te wonen op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, waarin de gestorvenen uit de gemeente worden herdacht.

· Een helpende hand bieden aan ouderen, met speciale aandacht voor alleenstaande ouderen.

De predikant zorgt voor een goed contact met de jongeren via het catechese-onderricht in samenwerking met de ambtsdrager voor de jeugd. Voorts geeft de predikant in samenwerking met de godsdienstlerares elke week godsdienstles aan leerlingen uit groep 6/7 van de openbare basisschool te Oudenhoorn.

6. Diaconie – zie ook het Beleidsplan diaconie

Het werk van de diaconie omvat het omzien naar elkaar plaatselijk en wereldwijd en bevat onder andere de volgende activiteiten:

· Ondersteuning van gemeenteleden in acute nood

· Het mede organiseren van speciale diensten o.a de Oogstdienst en het collecteren tijdens de diensten.

· Het dienen aan tafel tijdens het Heilig Avondmaal.

· Het organiseren van de Paasgroetenactie van Amnestie International.

· Mensen die moeilijk naar de kerk kunnen komen, de mogelijkheid bieden om later de dienst te beluisteren, of vervoer aan te bieden.

· Het verzorgen van de wekelijkse bloemengroet naar ouderen en zieken in samenwerking met de Protestantse Vrouwengroep.

· Het onderhouden van contacten met de burgerlijke gemeente over de toepassing van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) in onze kerkelijke gemeente.

· Het jaarlijks opstellen van een collecteplan op basis van het collecteplan van Kerk in Actie. Alle collecteopbrengsten en de doelgerichte giften worden voor 100% doorgestuurd. Daarnaast zijn er een aantal incidentele doelen en is er een jaarproject (Roemenië).

7. College van Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters (CvK) is verantwoordelijk voor de binnenkomende gelden. Zij zorgt voor de eigendommen en bezittingen van de gemeente.

Er worden allerlei activiteiten ondernomen om geld in te zamelen voor het onderhoud van bezittingen en gebouwen. Een groot aandeel wordt geleverd door de wekelijkse rommelmarkt.

Gelden die binnenkomen voor pastoraal werk, worden aangewend voor de zorg binnen de gemeente.

De toepasselijke bepalingen van de kerkorde en de plaatselijke regeling zijn de leidraad, evenals wettelijke voorschriften.

De werkgroepen en commissies leggen financiële verantwoording af aan het college van kerkrentmeesters en deze leggen weer verantwoording af aan de kerkenraad. De boekhouding wordt gevoerd conform paragraaf 6.1.6 van de plaatselijke regeling.

Verhuur kerkgebouw en vergaderruimten valt eveneens onder de verantwoordelijkheid van de kerkrentmeesters.

8. Protestantse vrouwengroep

De dames van de Prot. vrouwengroep komen elke maandagmiddag samen. Na een liturgisch gedeelte handwerken/breien ze dan voor goede doelen en/of verkoop, waarvan de opbrengst naar de kerk gaat.

De dames verzorgen een aantal keren per jaar een speciale avond voor ouderen. Zij ondernemen veel activiteiten om de kerk financieel te steunen en zijn actief op de volgende fronten:

· Vaststellen van een jaarthema.

· Bezorgen van de bloemengroet.

· Gemeentebijeenkomsten met bijzondere activiteiten, waaronder gespreksavonden.

· Het organiseren van gezamenlijke activiteiten, zoals maaltijden.

· Contact onderhouden met andere instanties.

· De jaarlijkse rommelmarkt rond de kerk op de 2de zaterdag in mei (za voor Moederdag)

9. Doelstellingen 2016-2020.

De kerkenraad stelt zich het volgende ten doel:

· Actief bevorderen van de saamhorigheid binnen en buiten de gemeente.

· Mensen die dreigen te vervreemden, weer proberen te betrekken bij de kerk.

· De vele niet ingeschreven inwoners van Oudenhoorn, die zich wel verbonden voelen, stimuleren om zich in te schrijven als blijkgever van verbondenheid.

· Opstellen van een meerjarenplan beheer gebouwen en bezittingen.

· Oriëntatie over de mogelijkheden om de kerkzaal multifunctioneel te maken.

· Het aanstellen van een beheerder voor de rommelmarkt.

· Druk uitoefenen op de gemeente Nissewaard om nieuwbouw in ons dorp te realiseren.

En last but not least:

We blijven ons inzetten op mogelijkheden en uitdagingen om voortdurend een

open en toegankelijke gemeente te zijn.

Voorzitter van de Kerkenraad Mevr Margriet van Hilten


Scriba van de Kerkenraad Dhr M Noordermeer